Revision af forfatningsrecessen og oprettelse af nye institutioner og enheder

Generalsekretariatet meddeler, at FLDG’s vedtægtsmæssige grundlag, forfatningsrecessen, er blevet revideret. Forandringerne omfatter bl.a. følgende:

 • Under Forskningsinstituttet oprettes til varetagelse af visse opgaver vedrørende organisationens kulturelle indsatsområder et Generalakademi under ledelse af generalakademipræsident AKH.
 • Under Forskningsinstituttet oprettes et Gehejmelaboratorium til varetagelse af forsøgsopgaver under ledelse af førstegehejmelaborant MER.
 • Det præciseres, at Det Særlige Nævn skal have mindst 60 næstformandsposter.

Ændringerne, der gennemføres iht. recessens § 48, stk. 2, omfatter §§ 36 f, 36 g, 36 h og 36 i; § 45, stk. 2; § 50 a, stk. 3; og § 71, stk. 21 og 22, og træder i kraft med øjeblikkelig virkning.

Samtidig oprettes et Center for White Rakkerpak-forskning (AKH, ATH, CMB, MER og TH) og et Poesicenter (AKH, ATH, KHB, MER og TH). De to centre er operationelle enheder af type II, jf. forfatningsrecessens § 36, idet enhederne dog permanent indplaceres organisatorisk under Generalakademiet og under dettes ledelse, jf. § 37, stk. 3.

Siderne Ledelse og Struktur er opdateret med de relevante ændringer.

Revision af forfatningsrecessen

Generalsekretariatet meddeler, at FLDG’s vedtægtsmæssige grundlag, forfatningsrecessen, er blevet revideret. Forandringerne omfatter bl.a. følgende:

 • Til fremme af organisationens ønologiske interesser og aktiviteter oprettes institutionen Kælderen under ledelse af kældermester ATH.
 • Med henblik på organisationens liturgiske aktiviteter mv. oprettes Kapellet og Oratoriet under ledelse af kapellan og orator TH.
 • Til sikring af korrekt varetagelse af organisationens tværgående revisionsopgaver oprettes Revisionsdirektionen under ledelse af revisionsdirektør MER.
 • Grundet aktuelle såvel som generelle omstændigheder ønskes en styrkelse af organisationens renovationsanliggender på forskellige nærmere afgrænsede problemfelter, og der oprettes derfor en Pestilenseindsatskommando under ledelse af pestilenseindsatskommandant MER.
 • Til varetagelse af organisationens centrale forskningsopgaver vedrørende visse emneområder af særlig interesse oprettes et Forskningsinstitut under ledelse af forskningsinstitutleder AKH.
 • Forskningsinstituttets opmagasineringsopgaver vil fremover varetages af det ligeledes nyoprettede Kuratorium, der ledes af kurator AKH.

Der er endvidere foretaget visse præciseringer mv. i forfatningsrecessens tekst. Ændringerne, der gennemføres iht. recessens § 48, stk. 2, omfatter §§ 24 g, 28 d og 29 a; 29 b, § 35, stk. 4; § 36, stk 1; §§ 36 c–g; § 45, stk. 2; § 50 a, stk. 3; og § 71, stk. 20 og 21, og træder i kraft med øjeblikkelig virkning.

Siderne Ledelse og Struktur er opdateret med de relevante ændringer.

Forholdsregler under coronaviruspandemien

Som det vil være enhver korrekt oplyst bekendt, fastlægger FLDG’s forfatningsreces, at “organisationen træffer de til sin drift og sine måls realisering nødvendige foranstaltninger og fremskaffer de deshenseende nødvendige midler” (§ 5, stk. 3). I medfør bl.a. heraf henstilles der til, at organisationens institutioner og medlemmer under den nuværende situations givne forhold foretager enhver handling, der af de pågældende anses for nødvendig inden for gældende regler i medfør af forfatningsrecessens bestemmelser og alle i tilknytning hertil udstedte retningslinjer mv.

Opmærksomheden henledes endvidere på forfatningsrecessens § 48, stk. 3, i henhold til hvilken organisationens øverste ledelses gennemførelse af påkrævede nødretlige foranstaltninger kan foretages uafhængigt af en eventuel national undtagelsestilstand. Det oplyses derhos, at der på nuværende tidspunkt ikke er truffet bestemmelse om gennemførelse af undtagelsestilstand i organisationen, jf. forfatningsrecessens § 48, stk. 4.

Nærmere oplysninger vil gives ad relevante kanaler på passende tidspunkter.

Revision af forfatningsrecessen

Generalsekretariatet meddeler, at FLDG’s vedtægtsmæssige grundlag, forfatningsrecessen, er blevet revideret. Forandringerne omfatter bl.a. følgende:

 • Generaladvokaturen bemandes fremover af flere generaladvokater. Foruden generaladvokat ATH varetages embedet fremover også af generaladvokat AKH.
 • Der oprettes et embede som drost. Drosten varetager opsynet med organisationens institutioners korrekte og fyldestgørende efterlevelse af principperne om effektivt-bureaukratisk gehejmeforvaltning. Som drost udnævnes MER.
 • I tilknytning til drostembedet oprettes tillige et embede som gældker. Gælkeriet ledes af MER.
 • Der oprettes et Generalfogderi, ledet af generalfoged KHB. Generalfogeden varetager visse opgaver under Generaleksekutivdirektoratet.
 • Der oprettes et embede som generalhofmester. Til denne post udnævnes AKH. Generalhofmesteren varetager visse forberedende, indre forvaltningsopgaver.
 • Til fremme af visse tilbagetrængningsopgaver oprettes Centralkoordinationshovedstyrelsen, der under Generalinspektoratets myndighed fremover leder Generalkommissariatet for forberedelse af planlægningen af anlæggelse og drift af visse i naturen beliggende institutioner samt Justervæsenet og den forvaltningsmæssige betjening af Det Særlige Nævn. Som centralkoordinationshovedstyrelsesdirektør udnævnes MER.

Ændringerne, der gennemføres iht. recessens § 48, stk. 2, omfatter § 15 b; § 16 c, stk. 4; § 17 a, stk. 2; §§ 24 f, 28 b, 28, 36 a–d og 38 b; § 40, stk 3; § 45, stk. 2; § 46; § 50 a, stk. 3; § 55, stk. 2; og § 71, stk. 19 og 20, og træder i kraft med øjeblikkelig virkning.

Siderne Ledelse og Struktur er opdateret med de relevante ændringer.

Revision af forfatningsrecessen

Generalsekretariatet meddeler, at FLDG’s vedtægtsmæssige grundlag, forfatningsrecessen, er blevet revideret.

Foruden almindelige præciseringer m.m. indebærer revisionen forskellige organisatorisk-institutionelle nyskabelser, herunder oprettelsen af et Generalmatrikeldirektorat (med ansvar for organisationens medlemsregister, generalmatriklen) og et Gehejmebibliotek (i tilknytning til Gehejmearkivet og Gehejmeregistraturen). Posterne som generalmatrikeldirektør og gehejmebibliotekar er foreløbig tildelt generalsekretær m.m. TH.

Ændringerne, der gennemføres iht. recessens § 48, stk. 2, omfatter § 12, stk. 3; § 15, stk. 2; § 15 b; § 17 a, stk. 1 og 2; § 24, stk. 1 og 2; §§ 24 b–24 e; § 28 a, stk. 4; § 35, stk. 1; § 45, stk. 2; § 46; § 50 a; § 56, stk. 2; § 61; og § 71, stk. 18 og 19, og træder i kraft med øjeblikkelig virkning.

Siderne Ledelse og Struktur er opdateret med de relevante ændringer.

Strategiske investeringstiltag

Generalskat- og rentekammeret meddeler: Med henblik på adækvat finansiel udnyttelse af FLDG’s likvider samt på langsigtet forøgelse af organisationens formue har Fiskusforvaltningen som følge af konsultationer i Gehejmekabinettet og efter en donationsbetinget forøgelse af den fiskale kapacitet foretaget visse investeringsmæssige tiltag i overensstemmelse med centrale dele af organisationens formålsbestemmelser og strategiske målsætninger.

Henset til organisationens retlige og økonomiske stilling har eksekveringen af de nævnte initiativer med Generalsekretariatets assistance fundet sted under inddragelse af bistand fra privat side, jf. forfatningsrecessens § 18, stk. 5.

Nærmere oplysninger kan af sikkerhedsmæssige grunde ikke gives.

Varsling om ændringer i bankforhold

Generalskat- og rentekammeret meddeler: Jyske Bank, der på grund af en række fusioner og opkøb er endt med at være FLDG’s primære bankforbindelse, har pludselig meddelt at ville begynde at opkræve meget store gebyrer fra de foreninger, der er kunder hos banken.

Generalskat- og rentekammeret, der allerede tidligere har foranlediget Fiskusforvaltningen til at omplacere størsteparten af FLDG’s likvider, har desårsag taget fornyede initiativer med henblik på fortsat og forstærket beskyttelse af organisationens likvide beholdninger mod dette uretmæssige anslag.

FLDG’s talrige medlemmer opfordres ligeledes til at indskrænke eller om muligt afbryde deres eventuelle forbindelse med Jyske Bank.

Revision af forfatningsrecessen

Generalsekretariatet meddeler, at FLDG’s vedtægtsmæssige grundlag, forfatningsrecessen, er blevet revideret. Forandringerne omfatter bl.a. følgende:

 • Det præciseres, at FLDG – uanset om organisationen driver erhvervsmæssig virksomhed eller ej – ikke antager karakter af Donaudampfschifffahrtselektrizitätenhauptbetriebswerkbauunterbeamtengesellschaft.
 • Der foretages en langsigtet forenkling af bestemmelserne vedrørende Den Europæiske Unions domsforordning (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1215/2012 af 12. december 2012 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område).
 • Der oprettes en ny institution med navnet Justervæsenet, ledet af en justerdirektør. Posten som justerdirektør tildeles organisationens generalinspektør, gehejmeoperationsdirektør og generalkommissær m.m., gehejmeråd MER.

Ændringerne, der gennemføres iht. recessens § 48, stk. 2, omfatter § 1, stk. 4; § 28 a, stk. 6; § 36 b; § 36 c; § 45, stk. 2; § 46; og § 71, stk. 17 og 18, og træder i kraft med øjeblikkelig virkning. Siderne Ledelse og Struktur er opdateret efter Justervæsenets oprettelse.

Forøgelse af den fiskale kapacitet

I forbindelse med visse rejse-, opholds-, orienterings- og aktivitetstiltag af ideologisk såvel som kulturel karakter har FLDG’s generalprokurør m.m. foretaget en donation af likvider i ungarske forint, hvorved organisationens formue er blevet forøget, idet der samtidig er sket en yderligere diversificering og risikospredning af den fiskale beholdning, herunder i henseende til valutakursudsving m.m.

Fiskusforvaltningen oplyser, at donationen, der har fundet sted efter tilskyndelse fra og i samråd med to af organisationens øvrige gehejmeråder (herunder formanden), har medført en stigning i den samlede beholdning af likvider og øvrige tilgodehavender på 1,6 %.