Revision af forfatningsrecessen: sikkerhed, retssikkerhed og generelle forbedringer

Generalsekretariatet meddeler, at FLDG’s vedtægtsmæssige grundlag, forfatningsrecessen, er blevet revideret. Forandringerne omfatter bl.a. følgende:

Sikkerhedsmæssige tiltag

 • Under Generalsekretariatet oprettes et Gehejmekonfidenskollegium som ny koordinerende institution for organisationens civile efterretnings- og kontraspionagetiltag. Gehejmeoperationsdirektoratet underlægges fremover det nye kollegium. Som gehejmekonfidenskollegiepræsident udnævnes MER;
 • under Gehejmekonfidenskollegiet oprettes et Gehejmesikkerhedsagentur til varetagelse af organisationens kontraspionagevirksomhed. Som gehejmesikkerhedsagenturdirektør udnævnes MER;
 • Generalfogderiets opgaver præciseres;
 • til fremme af organisationens sikkerheds- og eksekutivvirksomhed oprettes et Generalgendarmeripræfektur under Generaleksekutivdirektoratet. Som generalgendarmeripræfekt udnævnes KHB;
 • det muliggøres, at FLDG kan tiltræde Haager Landkrigsordningen og Genèvekonventionerne mv.
 • under Generalfeltmarskallatet (med forbehold for forfatningsrecessens § 39, stk. 1) oprettes en Feltefterretningstjeneste; nærmere oplysninger kan af sikkerhedsmæssige årsager ikke gives;
 • ved oprettelsen af en Konfidentialkonference tillægges Konsistoriet mulighed for at drøfte spørgsmål i lukket forum, når dette kræves af hensyn til organisationens sikkerhed. Medlemmer af Konfidentialkonferencen har rang af konferensråd; nærmere oplysninger kan af sikkerhedsmæssige årsager ikke gives.

Retssikkerhedsreform

 • Gældkeriets funktion som koordinerende institution for organisationens revisionsanliggender kodificeres, og i medfør heraf indordnes Revisionsdirektionen og Generaldecisoratet under Gældkeriet;
 • Overformynderiets funktion som koordinerende institution for organisationens indre tilsynsopgaver kodificeres, og i medfør heraf indordnes eventuelle udnævnelser af statholdere og generalstatholdere under Overformynderiet;
 • til fremme af korrekt forvaltningspraksis oprettes et embede som generalombudsmand under Overformynderiet. Som generalombudsmand udnævnes MER;
 • til sikring af tilsynet med organisationens hemmelige tjenester oprettes en Gehejmeinspektion (ikke at forveksle med Generalinspektoratet) under Overformynderiet. Som gehejmeinspektor udnævnes MER;
 • Rekursprocesbevillingskammerets sammensætning præciseres;
 • til retssikkerhedens fremme oprettes et Disciplinær- og kassationskammer under Det Særlige Nævn. Som disciplinær- og kassationskammerpræsident udnævnes AKH (næstformand for Det Særlige Nævn).

Generelle administrative og konstitutionelle forbedringer

 • Organisationens forfatningsmæssige grundlag og Gehejmekabinettets rolle præciseres;
 • muligheden for oprettelse af udvalg under Generalstænderforsamlingen kodificeres;
 • organisationens retsvæsens virkefelt præciseres;
 • Generalmatrikeldirektoratet underlægges Generalkancelliet;
 • generalhofmesterembedets funktion præciseres;
 • diverse præciseringer og fejlrettelser til fremme af organisationens fortsatte trivsel.

Ændringerne, der gennemføres iht. recessens § 48, stk. 2, omfatter § 1, stk. 1, 4 og 5; § 11 a, stk. 1–3; § 13, stk. 4 og 5; § 14; § 16 c, stk. 4; § 24 d, stk. 2; §§ 24 e–j; § 28 a, stk. 1 og 6; § 28 c, stk. 1; § 28 d, stk. 2; §§ 28 e–h; § 36 j, stk. 2 og 3; § 36 k; § 38, stk. 4; § 38 b, stk. 1; § 38 c; § 39, stk. 3; § 43, stk. 3; §§ 43 a–f; § 45, stk. 2 og 4; § 46; § 49, stk. 2; § 50 a, stk. 3; § 59; § 71, stk. 24 og 25, og træder i kraft med øjeblikkelig virkning.

Siderne Ledelse og Struktur er opdateret med de relevante ændringer.

Nye skånelandske tiltag

Med henblik på en forstærket indsats i Skånelandene har FLDG’s kompetente organer foranstaltet en række organisatoriske tiltag:

 • Der oprettes en Kommandantur Bornholm/Hammershus med MER som kommandant. Kommandanturen indgår i den ligeledes nyoprettede Overkommandantur Skånelandene med MER som overkommandant. Enhederne er operative enheder af type I (underlagt Generalkommandanturen).
 • Den operative enhed Koordinationsråd Østdanmark/Hovedstaden (som også omfatter Skånelandene) omorganiseres, så rådet fremover består af AKH, ATH, MER og TH.
 • Der oprettes en ny enhed for at forberede arbejdet med at indføre passende operative og institutionelle tiltag (herunder mulige forandringer af forfatningsrecessen) med henblik på at fremme Danmarks genforening med de besatte dele af Skånelandene (Skåne, Halland og Blekinge), også henset til områdets nuværende og fremtidige demografiske beskaffenhed. Enheden benævnes Analyse- og operationscentret for Skånelandenes befrielse og er som enhed af type II underlagt Generalinspektoratet, men indordnes permanent under Gehejmeoperationsdirektoratet (jf. forfatningsrecessens § 37, stk. 3). Enheden bemandes identisk med Koordinationsråd Østdanmark/Hovedstaden og samarbejder med alle relevante institutioner og enheder, herunder Generalprokurationsmagistraten, Generalkommandanturen, Pestilenseindsatskommandoen, Generalakademiet, Det Særlige Nævn, Generaleksekutivdirektoratet, Generalkrigskollegiet, Overkommandantur Skånelandene og Kommandantur Bornholm/Hammershus mv.

Revision af forfatningsrecessen

Generalsekretariatet meddeler, at FLDG’s vedtægtsmæssige grundlag, forfatningsrecessen, er blevet revideret. Forandringerne omfatter bl.a. følgende:

 • Der oprettes en ny domstol i første instans, Kurialretten, som modsat Rådstueretten ikke behandler sager vedrørende FLDG selv, men i stedet beskæftiger sig med sager vedrørende eksterne stater, organisationer og forvaltninger m.m. Domme og afgørelser fra Kurialretten kan indbringes for Overappellationsdomstolen. Kurialretten ledes af kurialretspræsident AKH og kurialretsjustitiarius ATH.
 • Til indbringelse af sager for Kurialretten oprettes en Generalprokurationsmagistrat under ledelse af generalprokurationsmagister ATH.
 • Til varetagelse af procesbevillingsspørgsmål vedrørende sager, der af eksterne parter ønskes indbragt for Kurialretten, oprettes under Det Særlige Nævn et Rekursprocesbevillingskammer, som ledes af én af Det Særlige Nævns mindst 60 næstformænd (AKH).
 • Der oprettes et Generaldecisorat under ledelse af generaldecisor MER, som varetager den interne revisionskontrol af Revisionsdirektionen.

Ændringerne, der gennemføres iht. recessens § 48, stk. 2, omfatter § 15, stk. 4; § 15 b; § 16 a, stk. 4; § 16 b, stk. 5; § 16 d; § 17, stk. 1; §§ 17 a, 26 b, 28 f, 36 j; § 45, stk. 2; § 71, stk. 23 og 24, og træder i kraft med øjeblikkelig virkning.

Siderne Ledelse og Struktur er opdateret med de relevante ændringer.

Revision af forfatningsrecessen og oprettelse af nye institutioner og enheder

Generalsekretariatet meddeler, at FLDG’s vedtægtsmæssige grundlag, forfatningsrecessen, er blevet revideret. Forandringerne omfatter bl.a. følgende:

 • Under Forskningsinstituttet oprettes til varetagelse af visse opgaver vedrørende organisationens kulturelle indsatsområder et Generalakademi under ledelse af generalakademipræsident AKH.
 • Under Forskningsinstituttet oprettes et Gehejmelaboratorium til varetagelse af forsøgsopgaver under ledelse af førstegehejmelaborant MER.
 • Det præciseres, at Det Særlige Nævn skal have mindst 60 næstformandsposter.

Ændringerne, der gennemføres iht. recessens § 48, stk. 2, omfatter §§ 36 f, 36 g, 36 h og 36 i; § 45, stk. 2; § 50 a, stk. 3; og § 71, stk. 21 og 22, og træder i kraft med øjeblikkelig virkning.

Samtidig oprettes et Center for White Rakkerpak-forskning (AKH, ATH, CMB, MER og TH) og et Poesicenter (AKH, ATH, KHB, MER og TH). De to centre er operationelle enheder af type II, jf. forfatningsrecessens § 36, idet enhederne dog permanent indplaceres organisatorisk under Generalakademiet og under dettes ledelse, jf. § 37, stk. 3.

Siderne Ledelse og Struktur er opdateret med de relevante ændringer.

Revision af forfatningsrecessen

Generalsekretariatet meddeler, at FLDG’s vedtægtsmæssige grundlag, forfatningsrecessen, er blevet revideret. Forandringerne omfatter bl.a. følgende:

 • Til fremme af organisationens ønologiske interesser og aktiviteter oprettes institutionen Kælderen under ledelse af kældermester ATH.
 • Med henblik på organisationens liturgiske aktiviteter mv. oprettes Kapellet og Oratoriet under ledelse af kapellan og orator TH.
 • Til sikring af korrekt varetagelse af organisationens tværgående revisionsopgaver oprettes Revisionsdirektionen under ledelse af revisionsdirektør MER.
 • Grundet aktuelle såvel som generelle omstændigheder ønskes en styrkelse af organisationens renovationsanliggender på forskellige nærmere afgrænsede problemfelter, og der oprettes derfor en Pestilenseindsatskommando under ledelse af pestilenseindsatskommandant MER.
 • Til varetagelse af organisationens centrale forskningsopgaver vedrørende visse emneområder af særlig interesse oprettes et Forskningsinstitut under ledelse af forskningsinstitutleder AKH.
 • Forskningsinstituttets opmagasineringsopgaver vil fremover varetages af det ligeledes nyoprettede Kuratorium, der ledes af kurator AKH.

Der er endvidere foretaget visse præciseringer mv. i forfatningsrecessens tekst. Ændringerne, der gennemføres iht. recessens § 48, stk. 2, omfatter §§ 24 g, 28 d og 29 a; 29 b, § 35, stk. 4; § 36, stk 1; §§ 36 c–g; § 45, stk. 2; § 50 a, stk. 3; og § 71, stk. 20 og 21, og træder i kraft med øjeblikkelig virkning.

Siderne Ledelse og Struktur er opdateret med de relevante ændringer.

Forholdsregler under coronaviruspandemien

Som det vil være enhver korrekt oplyst bekendt, fastlægger FLDG’s forfatningsreces, at “organisationen træffer de til sin drift og sine måls realisering nødvendige foranstaltninger og fremskaffer de deshenseende nødvendige midler” (§ 5, stk. 3). I medfør bl.a. heraf henstilles der til, at organisationens institutioner og medlemmer under den nuværende situations givne forhold foretager enhver handling, der af de pågældende anses for nødvendig inden for gældende regler i medfør af forfatningsrecessens bestemmelser og alle i tilknytning hertil udstedte retningslinjer mv.

Opmærksomheden henledes endvidere på forfatningsrecessens § 48, stk. 3, i henhold til hvilken organisationens øverste ledelses gennemførelse af påkrævede nødretlige foranstaltninger kan foretages uafhængigt af en eventuel national undtagelsestilstand. Det oplyses derhos, at der på nuværende tidspunkt ikke er truffet bestemmelse om gennemførelse af undtagelsestilstand i organisationen, jf. forfatningsrecessens § 48, stk. 4.

Nærmere oplysninger vil gives ad relevante kanaler på passende tidspunkter.

Revision af forfatningsrecessen

Generalsekretariatet meddeler, at FLDG’s vedtægtsmæssige grundlag, forfatningsrecessen, er blevet revideret. Forandringerne omfatter bl.a. følgende:

 • Generaladvokaturen bemandes fremover af flere generaladvokater. Foruden generaladvokat ATH varetages embedet fremover også af generaladvokat AKH.
 • Der oprettes et embede som drost. Drosten varetager opsynet med organisationens institutioners korrekte og fyldestgørende efterlevelse af principperne om effektivt-bureaukratisk gehejmeforvaltning. Som drost udnævnes MER.
 • I tilknytning til drostembedet oprettes tillige et embede som gældker. Gælkeriet ledes af MER.
 • Der oprettes et Generalfogderi, ledet af generalfoged KHB. Generalfogeden varetager visse opgaver under Generaleksekutivdirektoratet.
 • Der oprettes et embede som generalhofmester. Til denne post udnævnes AKH. Generalhofmesteren varetager visse forberedende, indre forvaltningsopgaver.
 • Til fremme af visse tilbagetrængningsopgaver oprettes Centralkoordinationshovedstyrelsen, der under Generalinspektoratets myndighed fremover leder Generalkommissariatet for forberedelse af planlægningen af anlæggelse og drift af visse i naturen beliggende institutioner samt Justervæsenet og den forvaltningsmæssige betjening af Det Særlige Nævn. Som centralkoordinationshovedstyrelsesdirektør udnævnes MER.

Ændringerne, der gennemføres iht. recessens § 48, stk. 2, omfatter § 15 b; § 16 c, stk. 4; § 17 a, stk. 2; §§ 24 f, 28 b, 28, 36 a–d og 38 b; § 40, stk 3; § 45, stk. 2; § 46; § 50 a, stk. 3; § 55, stk. 2; og § 71, stk. 19 og 20, og træder i kraft med øjeblikkelig virkning.

Siderne Ledelse og Struktur er opdateret med de relevante ændringer.

Revision af forfatningsrecessen

Generalsekretariatet meddeler, at FLDG’s vedtægtsmæssige grundlag, forfatningsrecessen, er blevet revideret.

Foruden almindelige præciseringer m.m. indebærer revisionen forskellige organisatorisk-institutionelle nyskabelser, herunder oprettelsen af et Generalmatrikeldirektorat (med ansvar for organisationens medlemsregister, generalmatriklen) og et Gehejmebibliotek (i tilknytning til Gehejmearkivet og Gehejmeregistraturen). Posterne som generalmatrikeldirektør og gehejmebibliotekar er foreløbig tildelt generalsekretær m.m. TH.

Ændringerne, der gennemføres iht. recessens § 48, stk. 2, omfatter § 12, stk. 3; § 15, stk. 2; § 15 b; § 17 a, stk. 1 og 2; § 24, stk. 1 og 2; §§ 24 b–24 e; § 28 a, stk. 4; § 35, stk. 1; § 45, stk. 2; § 46; § 50 a; § 56, stk. 2; § 61; og § 71, stk. 18 og 19, og træder i kraft med øjeblikkelig virkning.

Siderne Ledelse og Struktur er opdateret med de relevante ændringer.

Strategiske investeringstiltag

Generalskat- og rentekammeret meddeler: Med henblik på adækvat finansiel udnyttelse af FLDG’s likvider samt på langsigtet forøgelse af organisationens formue har Fiskusforvaltningen som følge af konsultationer i Gehejmekabinettet og efter en donationsbetinget forøgelse af den fiskale kapacitet foretaget visse investeringsmæssige tiltag i overensstemmelse med centrale dele af organisationens formålsbestemmelser og strategiske målsætninger.

Henset til organisationens retlige og økonomiske stilling har eksekveringen af de nævnte initiativer med Generalsekretariatets assistance fundet sted under inddragelse af bistand fra privat side, jf. forfatningsrecessens § 18, stk. 5.

Nærmere oplysninger kan af sikkerhedsmæssige grunde ikke gives.