Revision af forfatningsrecessen

Generalsekretariatet meddeler, at FLDG’s vedtægtsmæssige grundlag, forfatningsrecessen, er blevet revideret. Forandringerne omfatter bl.a. følgende:

  • Der oprettes en ny domstol i første instans, Kurialretten, som modsat Rådstueretten ikke behandler sager vedrørende FLDG selv, men i stedet beskæftiger sig med sager vedrørende eksterne stater, organisationer og forvaltninger m.m. Domme og afgørelser fra Kurialretten kan indbringes for Overappellationsdomstolen. Kurialretten ledes af kurialretspræsident AKH og kurialretsjustitiarius ATH.
  • Til indbringelse af sager for Kurialretten oprettes en Generalprokurationsmagistrat under ledelse af generalprokurationsmagister ATH.
  • Til varetagelse af procesbevillingsspørgsmål vedrørende sager, der af eksterne parter ønskes indbragt for Kurialretten, oprettes under Det Særlige Nævn et Rekursprocesbevillingskammer, som ledes af én af Det Særlige Nævns mindst 60 næstformænd (AKH).
  • Der oprettes et Generaldecisorat under ledelse af generaldecisor MER, som varetager den interne revisionskontrol af Revisionsdirektionen.

Ændringerne, der gennemføres iht. recessens § 48, stk. 2, omfatter § 15, stk. 4; § 15 b; § 16 a, stk. 4; § 16 b, stk. 5; § 16 d; § 17, stk. 1; §§ 17 a, 26 b, 28 f, 36 j; § 45, stk. 2; § 71, stk. 23 og 24, og træder i kraft med øjeblikkelig virkning.

Siderne Ledelse og Struktur er opdateret med de relevante ændringer.