Struktur

FLDG’s organisatoriske struktur, som den følger af forfatningsrecessen og af organisationens institutioners beslutninger, kan hentes som diagram herunder.

Organisationens institutioner

Divisionslederpræsidiet
Præsidiet varetager føringen af de enheder af type I, der har karakter af divisioner; præsidiet ledes af divisionslederpræsident ATH.

Fiskusforvaltningen
Forvaltningen forvalter organisationens likvide beholdninger og ledes af fiskusforvalter TH.

Gehejmearkivet
Arkivet varetager organisationens arkiv- og biblioteksfunktioner og ledes af gehejmearkivar TH.

Gehejmeinkvisitionen
Inkvisitionen er organisationens efterforskningsorgan og ledes af gehejmeinkvisitor ATH.

Gehejmekabinettet
Kabinettet, hvis medlemmer er TH, ATH, KHB og AKH, varetager Gehejmerådets daglige forretninger.

Gehejmeoperationsdirektoratet
Direktoratet varetager forskellige gehejmeoperationer og ledes af gehejmeoperationsdirektør MER.

Gehejmeregistraturen
Registraturen varetager organisationens registraturfunktioner og ledes af gehejmeregistrator TH.

Gehejmerådet
Rådet er organisationens øverste ledelse og består af gehejmeråderne TH (formand), JDP (næstformand), ATH (stedfortrædende næstformand), SS (førstemedlem), MER (2. stedfortrædende næstformand), KHB (generaleksekutor m.m.) og AKH (generalkammerretsdommer m.m.).

Generaladvokaturen
Advokaturen yder juridisk rådgivning mv. og ledes af generaladvokat ATH.

Generalarsenalet
Arsenalet varetager organisationens materielforvaltning mv. og ledes af generalarsenalmesteren. Yderligere oplysninger kan af sikkerhedsmæssige årsager ikke gives.

Generalauditoratet
Auditoratet varetager organisationens militære anklagemyndighed og ledes af generalauditør ATH.

Generaleksekutivdirektoratet
Direktoratet varetager forskellige eksekutiv-funktioner i organisationen og ledes af generaleksekutor KHB.

Generalfeltmarskallatet
Marskallatet er organisationens strategiske og overordnet taktiske føringsorgan og ledes af generalfeltmarskallen. Yderligere oplysninger kan af sikkerhedsmæssige årsager ikke gives.

Generalfiskallatet
Fiskallatet er organisationens anklagemyndighed, der ledes af generalfiskal ATH.

Generalføringsstaben
Staben varetager forskellige aspekter af den overordnede taktiske føring og ledes af generalstabsføringschefen. Yderligere oplysninger kan af sikkerhedsmæssige årsager ikke gives.

Generalintendanturen
Intendanturen varetager militære forsyningsopgaver og ledes af generalintendanten. Yderligere oplysninger kan af sikkerhedsmæssige årsager ikke gives.

Generalinspektoratet
Inspektoratet varetager føringen af organisationens operative enheder af type II og ledes af generalinspektør MER.

Generalkammerretten
Retten er organisationens domstol og ledes af generalkammerretspræsident og generalkammerretsjustitiarius ATH. AKH er dommer i retten.

Generalkancelliet
Kancelliet er organisationens centralbureaukrati og ledes af generalkansler TH.

Generalkommissariatet for forberedelse af planlægningen af anlæggelse og drift af visse i naturen beliggende institutioner
Kommissariatet varetager opgaver vedrørende fokuserede naturstrukturer og ledes af generalkommissær MER.

Generalkrigskollegiet
Kollegiet er ansvarlig for organisationens overordnede sikkerheds- og militærstrategiske planlægning og består af et antal krigsråder. Yderligere oplysninger kan af sikkerhedsmæssige årsager ikke gives.

Generalprokuraturen
Prokuraturen forvalter organisationens juridiske anliggender under ledelse af generalprokurør ATH.

Generalkommandanturen
Kommandanturen varetager føringen af organisationens operative enheder af type I og ledes af generalkommandant ATH.

Generalsekretariatet
Sekretariatet er ansvarlig for organisationens daglige drift og ledes af generalsekretær TH.

Generalskat- og rentekammeret
Kammeret har det overordnede ansvar for organisationens finanser og ledes af generalskat- og rentemester TH.

Generalstænderforsamlingen
Forsamlingen er rådgivende organ for Gehejmerådet og består af alle medlemmer af organisationen.

Generalsuperintendanturen
Intendanturen ledes af generalsuperintendent TH og varetager det dogmatiske opsyn i organisationen.

Generaludenrigsrepræsentationen
Repræsentationen er overordnet ansvarlig for organisationens udenrigske tilstedeværelse og ledes af generaludenrigsrepræsentant JDP.

Inkassations- og hypotekdirektoratet
Direktoratet forvalter organisationens finansielle mellemværender med omverdenen og ledes af inkassations- og hypotekdirektør TH.

Justervæsenet
Justervæsenet varetager opgaver vedrørende særlige indsatser med henblik på korrekt strategisk justering og ledes af justerdirektør MER.

Konsistoriet
Konsistoriet er organisationens samordnende organ, der består af organisationens institutionsledere mv.

Det Særlige Nævn
Nævnet træffer afgørelse i tvivlsspørgsmål vedrørende allokeringen til fokuserede naturstrukturer af individgrupperinger af en vis ikke-uidentificérbar karakter og ledes af Oberkonsistorialrat ATH.

Operative enheder

Type I (geografisk afgrænsede)

Chefobservatør for Danmarks diger
KHB.

Division Aunslev
Divisionsleder: TDH.

Division Nordenhuse
Divisionsleder: KMB.

Division Nyborg Vest
Divisionsleder: MER.

Division Seden
Divisionsleder: KHB.

Division Skovparken
Divisionsleder CMB. Divisionen er p.t. under tilsyn fra Overvågnings-, Kontrol- og Inkvisitionsrådet for Konfessionelle Afvigere.

Division Strandparken/Strandalléen
Divisionsleder: MVF.

Division Ærø
Divisionsleder: JKG.

General-emissær i Odense
KHB.

General-emissær i Storårhus
ATH.

Hoved­ansvarlig for Centraleuropa
JDP.

Hovedansvarlig for Hans Ø
AKH.

Hoved­ansvarlig for organisationens indsats i Amerikas Forenede Stater
JDP.

Hoved­ansvarlig for organisationens indsats i Australien og det øvrige Oceanien
JDP.

Hovedansvarlig for organisationens indsats i Kina og Sydøstasien
JDP.

Hovedansvarlig for organisationens indsats på Nyborg Gymnasiums kostskole
KHB.

Indsats­leder for Aktiv Super i Nyborg
KHB.

Indsatsleder for De Britiske Øer
ATH.

Indsatsleder for Nordtyskland og Østersøen
ATH.

Indsats­leder i Berlin og Brandenburg
ATH.

Indsatsleder i Canada
KHB.

Indsatsleder i Estland
TH.

Indsats­leder i Finland
TH.

Indsats­leder i Hardsyssel og vestlige Limfjord
ATH.

Indsats­leder i Letland
ATH.

Indsatsleder i Mexico
MER.

Indsatsleder i Neuengland
ATH.

Indsatsleder i Norditalien
ATH.

Indsatsleder i Norge
TH.

Indsats­leder i området omkring Moldau-floden
JDP.

Indsats­leder i Rhin­landet
MER.

Indsats­leder i Roskilde
MER.

Indsatsleder Skotland
TDH.

Indsats­leder i Sverige
TH.

Indsats­leder i Vadehavs­området og Ribe
TH.

Indsatsleder i Ægypten
AKH.

Indsatsleder i Østrig
ATH.

Indsats­leder i Ålborg, østlige Limfjord og Vendsyssel
MER.

Indsats­leder på Amager
MER.

Indsats­leder på Færøerne
TH.

Indsatsleder på Helnæs
TH.

Indsats­leder på Hærvejen
ATH.

Indsats­leder på Malta og i Middelhavs­området
ATH.

Indsatsleder på Mors, Læsø og i Thy
TH.

Indsatsleder på Ålandsøerne
TH.

Kommandantur Sydsjælland
Kommandant: KHB.

Kommandantur Vesterbro/Kgs. Enghave
Kommandant: AKH.

Kommissionen for Esrum Sø og Gribskov
Medlemmer: ATH og TH.

Kommissær for nord­tyske told- og grænse­anliggender
ATH.

Kommissær for organisationens aktivitet i det keltiske Europa
MER.

Koordinationsråd Østdanmark/Hovedstaden
Medlemmer: TH, MER og ATH.

Overkommandantur Storkøbenhavn
Yderligere oplysninger kan af sikkerhedsmæssige grunde ikke gives.

Den Stående Komité for Amerikas Forenede Stater
Medlemmer: JDP, ATH og MER.

Den Stående Komité for Mellemeuropa
Medlemmer: JDP, ATH og MER.

Den Stående Komité for Sydfyn og Øerne
Medlemmer: TH, ATH, MER, KHB og JG.

Særlig udsending til Tjekkiet
JDP.

Særlig udsending til øen Irland
MER.

Type II (bestemte sagsområder)

Den Arkæologisk-topografiske Kommission
Medlemmer: TH, ATH og MER.

Drukkommissær
JL.

Forbindelsesled til sportens verden
KHB.

Forbindelsesofficer til R.A.R. og Spar
TDH.

Generalkirkeinspektionskollegiet
Medlemmer: TH, ATH, KHB og MER.

Gransknings- og aktionskommissionen vedr. britisk statsforfatningsret
Medlemmer: TH, ATH, MER og TDH.

Informationschef i tilfælde af krig og forsvarsleder i tilfælde af fred
KHB.

Kabinetssekretær
KHB.

Kampfører for styrker af yderste karakter til beskyttelse af ledelses­mæssige kompetencers gennemførsler af missioner og udførelse af særligt uddelegerede opgaver
KHB.

Kommissionen til Forbedring af den Vestgående Kollektive Nattransportrelaterede Infrastruktursituation i Roskilde
Medlemmer: TH, ATH og MER.

Kommissær for biavl
KHB.

Kommissær for nordiske anliggender
AKH.

Kommissær uden portefølje
AKH.

Overvågnings-, Kontrol- og Inkvisitionsrådet for Konfessionelle Afvigere
Medlemmer: TH, ATH og MER.

Sikkerhedskommissær
MBC.

Type III (feltenheder)

Alle oplysninger er klassificerede.