Struktur

FLDG’s organisatoriske struktur, som den følger af forfatningsrecessen og af organisationens institutioners beslutninger, kan hentes som diagram herunder.

Organisationens institutioner

Censoratet
Censoratet varetager tilsyn med og approbation af organisationens udgivelser og ledes af censor MER.

Centralkoordinationshovedstyrelsen
Styrelsen varetager visse opgaver af særlig beskaffenhed og ledes af centralkoordinationshovedstyrelsesdirektør MER.

Disciplinær- og kassationskammeret
Kammeret varetager behandler spørgsmål om rettergangsfejl, habilitetsproblemer og genoptagelse af sager i organisationens retssystem i tilfælde, hvor adgangen til at få behandlet disse spørgsmål ad ordinær retlig vej er udtømt, og ledes af disciplinær- og kassationskammerpræsident AKH.

Divisionslederpræsidiet
Præsidiet varetager føringen af de enheder af type I, der har karakter af divisioner; præsidiet ledes af divisionslederpræsident ATH.

Drostembedet
Drosten, MER, varetager opsynet med organisationens institutioners korrekte og fyldestgørende efterlevelse af principperne om effektivt-bureaukratisk gehejmeforvaltning.

Feltefterretningstjenesten
Efterretningstjenesten varetager organisationens militære efterretningsvæsen (under forbehold for forfatningsrecessens § 39). Yderligere oplysninger kan af sikkerhedsmæssige årsager ikke gives.

Fiskusforvaltningen
Forvaltningen forvalter organisationens likvide beholdninger og ledes af fiskusforvalter TH.

Forlaget
Forlaget varetager organisationens publicistiske virksomhed og ledes af forlagschef TH.

Forskningsinstituttet
Forskningsinstituttet varetager organisationens centrale forskningsindsats anført af forskningsinstitutleder AKH.

Gehejmeadvokaturen
Advokaturen udøver rådgivning i forbindelse med organisationens repræsentation i retssager og ledes gehejmeadvokat ATH.

Gehejmearkivet
Arkivet varetager organisationens arkivfunktioner og ledes af gehejmearkivar TH.

Gehejmebiblioteket
Biblioteket varetager organisationens biblioteksfunktioner og ledes af gehejmebibliotekar TH.

Gehejmeinkvisitionen
Inkvisitionen er organisationens efterforskningsorgan og ledes af gehejmeinkvisitor ATH.

Gehejmeinspektionen
Inspektionen varetager tilsynet med organisationens hemmelige tjenester og ledes af gehejmeinspektor MER.

Gehejmekabinettet
Kabinettet, hvis medlemmer er TH, ATH, KHB og AKH, varetager Gehejmerådets daglige forretninger.

Gehejmekapitlet
Kapitlet varetager organisationens ordens- og medaljevæsen (faleristik) og ledes af gehejmekapitelsekretær TH.

Gehejmekonfidenskollegiet
Kollegiet er koordinerende institution for organisationens civile efterretnings- og kontraspionagetiltag og ledes af gehejmekonfidenskollegiepræsident MER.

Gehejmekulturkammeret
Kammeret varetager koordination og fremme af organisationens indsats vedrørende visse nærmere bestemte interesseområder af særlig karakter, herunder korrekt opbevaring og anvendelse af artefakter knyttet hertil. Kammeret ledes af gehejmekulturkammerpræsident AKH.

Gehejmelaboratoriet
Laboratoriet varetager forsøgsopgaver under Forskningsinstituttet og ledes af førstegehejmelaborant MER.

Gehejmeoperationsdirektoratet
Direktoratet varetager forskellige gehejmeoperationer og ledes af gehejmeoperationsdirektør MER.

Gehejmeregistraturen
Registraturen varetager organisationens registraturfunktioner og ledes af gehejmeregistrator TH.

Gehejmerådet
Rådet er organisationens øverste ledelse og består af gehejmeråderne TH (formand), JDP (næstformand), ATH (stedfortrædende næstformand m.m.), SS (førstemedlem), MER (2. stedfortrædende næstformand m.m.), KHB (generaleksekutor m.m.) og AKH (overappellationsdomstolspræsident m.m.).

Gehejmesikkerhedsagenturet
Agenturet varetager organisationens kontraspionagevirksomhed og ledes af gehejmesikkerhedsagenturdirektør MER.

Generaladvokaturen
Advokaturen varetager visse forberedende opgaver for organisationens domstolsvæsen og bemandes af generaladvokaterne AKH og ATH.

Generalakademiet
Akademiet varetager visse opgaver vedrørende organisationens kulturelle indsatsområder og ledes af generalakademipræsident AKH.

Generalarsenalet
Arsenalet varetager organisationens materielforvaltning mv. og ledes af generalarsenalmesteren. Yderligere oplysninger kan af sikkerhedsmæssige årsager ikke gives.

Generalauditoratet
Auditoratet varetager organisationens militære anklagemyndighed og ledes af generalauditør ATH.

Generaldecisoratet
Decisoratet varetager den interne revisionskontrol af Revisionsdirektionen og ledes af generaldecisor MER.

Generaldeputation for sikkerhedsrelationer
Deputationen varetager forvaltning af opgaver vedrørende organisationens forpligtelser og indsatser som følge af bi- og multilaterale forsvarstraktater mv. Nærmere oplysninger kan af sikkerhedsmæssige grunde ikke gives.

Generaleksekutivdirektoratet
Direktoratet varetager forskellige eksekutiv-funktioner i organisationen og ledes af generaleksekutor KHB.

Generalfeltmarskallatet
Marskallatet er organisationens strategiske og overordnet taktiske føringsorgan og ledes af generalfeltmarskallen. Yderligere oplysninger kan af sikkerhedsmæssige årsager ikke gives.

Generalfiskallatet
Fiskallatet er organisationens anklagemyndighed, der ledes af generalfiskal ATH.

Generalfogderiet
Generalfogderiet varetager forskellige opgaver under Generaleksekutivdirektoratet og ledes af generalfoged KHB.

Generalfortifikationsetaten
Etaten varetager organisationens befæstnings- og indkvarteringsopgaver og ledes af generalfortifikationsdirektøren. Yderligere oplysninger kan af sikkerhedsmæssige årsager ikke gives.

Generalføringsstaben
Staben varetager forskellige aspekter af den overordnede taktiske føring og ledes af generalstabsføringschefen. Yderligere oplysninger kan af sikkerhedsmæssige årsager ikke gives.

Generalgendarmeripræfekturet
Præfekturet varetager organisationens gendarmerivæsen og ledes af generalgendarmeripræfekt KHB.

Generalhofmesterembedet
Generalhofmester AKH varetager visse forberedende, indre forvaltningsopgaver.

Generalintendanturen
Intendanturen varetager militære forsyningsopgaver og ledes af generalintendanten. Yderligere oplysninger kan af sikkerhedsmæssige årsager ikke gives.

Generalinspektoratet
Inspektoratet varetager føringen af organisationens operative enheder af type II og ledes af generalinspektør MER.

Generalkammerretten
Retten er organisationens øverste domstol og ledes af generalkammerretspræsident ATH og generalkammerretsjustitiarius AKH.

Generalkancelliet
Kancelliet er organisationens centralbureaukrati og ledes af generalkansler TH.

Generalkommandanturen
Kommandanturen varetager føringen af organisationens operative enheder af type I og ledes af generalkommandant ATH.

Generalkommissariatet for forberedelse af planlægningen af anlæggelse og drift af visse i naturen beliggende institutioner
Kommissariatet varetager opgaver vedrørende fokuserede naturstrukturer og ledes af generalkommissær MER.

Generalkrigskollegiet
Kollegiet er ansvarligt for organisationens overordnede sikkerheds- og militærstrategiske planlægning og består af et antal krigsråder. Yderligere oplysninger kan af sikkerhedsmæssige årsager ikke gives.

Generalkvartermesterembedet
Generalkvartermesteren varetager organisationens militære forsynings-, forplejnings- og befæstningsopgaver mv. Yderligere oplysninger kan af sikkerhedsmæssige årsager ikke gives.

Generalmatrikeldirektoratet
Direktoratet fører organisationens medlemsregister, generalmatriklen, og ledes af generalmatrikeldirektør TH.

Generalombudsmandsembedet
Generalombudsmanden, MER, varetager opgaver i henseende til opsynet med organisationens civile og militære forvaltning.

Generalprokurationsmagistraten
Magistraten fører organisationens sager i Kurialretten og ledes af generalprokurationsmagister ATH.

Generalprokuraturen
Prokuraturen forvalter organisationens juridiske anliggender under ledelse af generalprokurør ATH.

Generalprotektoratet
Protektoratet varetager tilsynet med midlertidig, tvangsmæssig beskyttelsesforvaltning af eksterne strukturer eller besiddelser og ledes af generalprotektor ATH.

Generalrepræsentationen for eksterne relationer
Repræsentationen er overordnet ansvarlig for organisationens repræsentation og ledes af generalrepræsentant JDP.

Generalsekretariatet
Sekretariatet er ansvarlig for organisationens daglige drift og ledes af generalsekretær TH.

Generalskat- og rentekammeret
Kammeret har det overordnede ansvar for organisationens finanser og ledes af generalskat- og rentemester TH.

Generalstatikkontoret
Kontoret varetager organisationens statiktjeneste og ledes af generalstatiker MER.

Generalstatistikkontoret
Kontoret varetager organisationens statistiktjeneste og ledes af generalstatiker MER.

Generalstænderforsamlingen
Forsamlingen er rådgivende organ for Gehejmerådet og består af alle medlemmer af organisationen.

Generalsuperintendanturen
Intendanturen ledes af generalsuperintendent TH og varetager det dogmatiske opsyn i organisationen.

Generaløkonomidirektoriet
Direktoriet varetager opgaver vedrørende centralplanlægning i henseende til genoprettelsen af den samfundsmæssige ligevægt og tilvejebringelsen af hensigtsmæssige forvaltningsprocedurer desvedrørende og ledes af generaløkonomidirektør MER.

Gældkeriet
Gældkeriet koordinerer organisationens interne revisionsinstitutioner og ledes af gældker MER.

Inkassations- og hypotekdirektoratet
Direktoratet forvalter organisationens finansielle mellemværender med omverdenen og ledes af inkassations- og hypotekdirektør TH.

Justervæsenet
Justervæsenet varetager opgaver vedrørende særlige indsatser med henblik på korrekt strategisk justering og ledes af justerdirektør MER.

Justitspersonelindstillingskammeret
Kammeret afgiver indstilling inden udnævnelse af justitspersonel ved organisationens domstole og ledes af justitspersonelindstillingskammerpræsident AKH.

Kabinetssekretariatet
Sekretariatet varetager visse opgaver i Generaleksekutivdirektoratet og ledes af kabinetssekretær KHB.

Kapellet
Kapellet er organisationens liturgiske organ og ledes af kapellan TH.

Konfidentialkonferencen
Konferencen er Konsistoriets lukkede forum til drøftelse af sikkerhedsfølsomme anliggender. Yderligere oplysninger kan af sikkerhedsmæssige årsager ikke gives.

Konsistoriet
Konsistoriet er organisationens samordnende organ, der består af organisationens institutionsledere mv.

Krigsjustitssekretariatet
Sekretariatet varetager forvaltningsmæssige opgaver vedrørende organisationens feltretspleje under ledelse af krigsjustitssekretæren. Yderligere oplysninger kan af sikkerhedsmæssige årsager ikke gives.

Krigsretten
Krigsretten er Rådstuerettens navn, når denne fungerer som felttribunal.

Kuratoriet
Kuratoriet forestår opmagasineringsopgaver for Forskningsinstituttet og ledes af kurator AKH.

Kurialretten
Retten er organisationens domstol i første instans i sager, der vedrører eksterne organisationer, love og forvaltningsakter m.m., og ledes af kurialretspræsident AKH og kurialretsjustitiarius ATH.

Kælderen
I Kælderen koordineres organisationens ønologiske aktiviteter under ledelse af kældermester ATH.

Matrikulationstribunalet
Tribunalet varetager Det Særlige Nævns behandling af spørgsmål omhandlende udmeldelse, eksklusion eller afslag på optagelse som medlem og ledes af matrikulationstribun AKH.

Oratoriet
Oratoriet varetager visse opgaver under Kapellet og ledes af orator TH.

Overappellationsdomstolen
Domstolen er organisationens ret i anden instans og ledes af overappellationsdomstolspræsident AKH og overappellationsdomstolsjustitiarius ATH.

Overformynderiet
Overformynderiet koordinerer visse interne tilsynsopgaver og ledes af overformynder MER.

Pestilenseindsatskommandoen
Pestilenseindsatskommandoen varetager organisationens indsats vedrørende forstærkede renovationsanliggender og ledes af pestilenseindsatskommandant MER.

Rekursprocesbevillingskammeret
Kammeret tager stilling til procesbevilling i forbindelse med udefrakommende parters ønske om at føre sager ved Rådstueretten og Kurialretten. Kammeret ledes af rekursprocesbevillingskammerpræsident AKH.

Revisionsdirektionen
Revisionsdirektionen varetager revisionsopgaver på tværs af organisationen og ledes af revisionsdirektør MER.

Rådstueretten
Retten er organisationens domstol i første instans i sager vedrørende organisationens egne forhold og ledes af rådstueretspræsident ATH og rådstueretsjustitiarius AKH.

Secretáriat
Det Særlige Nævns Secretáriat har til opgave at sikre gennemførslen og forvaltningen af diverse administrative og foreningsrelaterede forskrifter og ledes af secretáriatschef ATH.

Secretariát
Det Særlige Nævns Secretariát har til opgave at sikre gennemførslen og forvaltningen af diverse administrative og foreningsrelaterede forskrifter og ledes af secretariátschef ATH.

Det Særlige Nævn
Nævnet træffer afgørelse i tvivlsspørgsmål vedrørende allokeringen til fokuserede naturstrukturer af individgrupperinger af en vis ikke-uidentificérbar karakter og varetager en række andre opgaver i henhold til forfatningsrecessen. Nævnet ledes af Oberkonsistorialrat ATH og mindst 60 næstformænd, herunder AKH, KHB, MER og TH.

Operative enheder

Type I (geografisk afgrænsede)

Chefobservatør for Danmarks diger
KHB.

Division Aunslev
Divisionsleder: TDH.

Division Nordenhuse
Divisionsleder: KMB.

Division Nyborg Vest
Divisionsleder: MER.

Division Seden
Divisionsleder: KHB.

Division Skovparken
Divisionsleder CMB. Divisionen er p.t. under tilsyn fra Overvågnings-, Kontrol- og Inkvisitionsrådet for Konfessionelle Afvigere.

Division Strandparken/Strandalléen
Divisionsleder: MVF.

Division Ærø
Divisionsleder: JKG.

General-emissær i Odense
KHB.

General-emissær i Storårhus
ATH.

Hovedansvarlig for Centraleuropa
JDP.

Hovedansvarlig for Hans Ø
AKH.

Hovedansvarlig for organisationens indsats i Amerikas Forenede Stater
JDP.

Hovedansvarlig for organisationens indsats i Australien og det øvrige Oceanien
JDP.

Hovedansvarlig for organisationens indsats i Kina og Sydøstasien
JDP.

Hovedansvarlig for organisationens indsats på Nyborg Gymnasiums kostskole
KHB.

Indsatsleder for Aktiv Super i Nyborg
KHB.

Indsatsleder for De Britiske Øer
ATH.

Indsatsleder for Nordtyskland og vestlige Østersø
ATH.

Indsatsleder i Berlin og Brandenburg
ATH.

Indsatsleder i Canada
KHB.

Indsatsleder i Estland
TH.

Indsatsleder i Finland
TH.

Indsatsleder i Hardsyssel og vestlige Limfjord
ATH.

Indsatsleder i Letland
ATH.

Indsatsleder i Litauen
AKH.

Indsatsleder i Mexico
MER.

Indsatsleder i Neuengland
ATH.

Indsatsleder i Norditalien
ATH.

Indsatsleder i Norge
TH.

Indsatsleder i området omkring Moldau-floden
JDP.

Indsatsleder i Pommern, Kasjubien og Mellemste Østersø
AKH.

Indsatsleder i Rhinlandet
MER.

Indsatsleder i Roskilde
MER.

Indsatsleder Skotland
TDH.

Indsatsleder i Spanien
ATH.

Indsatsleder i Sverige
TH.

Indsatsleder i Vadehavsområdet og Ribe
TH.

Indsatsleder i Ægypten
AKH.

Indsatsleder i Østrig
ATH.

Indsatsleder i Ålborg, østlige Limfjord og Vendsyssel
MER.

Indsatsleder på Amager
MER.

Indsatsleder på Færøerne
TH.

Indsatsleder på Gotland
TH.

Indsatsleder på Helnæs
TH.

Indsatsleder på Hærvejen
ATH.

Indsatsleder på Malta og i Middelhavsområdet
ATH.

Indsatsleder på Mors, Læsø og i Thy
TH.

Indsatsleder på Øland
TH.

Indsatsleder på Ålandsøerne
TH.

Kommandantur Bornholm/Hammershus
Kommandant:  MER.

Kommandantur Sydsjælland
Kommandant: KHB.

Kommandantur Vesterbro/Kgs. Enghave
Kommandant: AKH.

Kommissionen for Esrum Sø og Gribskov
Medlemmer: ATH og TH.

Kommissær for baltiske sikkerhedsanliggender
TH.

Kommissær for atomenergispørgsmål
ATH.

Kommissær for nordtyske told- og grænseanliggender
ATH.

Kommissær for organisationens aktivitet i det keltiske Europa
MER.

Koordinationsråd Østdanmark/Hovedstaden
Medlemmer: AKH, ATH, MER og TH.

Overkommandantur Skånelandene
Overkommandant: MER.

Overkommandantur Storkøbenhavn
Yderligere oplysninger kan af sikkerhedsmæssige grunde ikke gives.

Den Stående Komité for Amerikas Forenede Stater
Medlemmer: JDP, ATH og MER.

Den Stående Komité for Baltikum/Østersøen
Medlemmer: AKH, ATH og TH.

Den Stående Komité for Mellemeuropa
Medlemmer: JDP, ATH og MER.

Den Stående Komité for Sydfyn og Øerne
Medlemmer: TH, ATH, MER, KHB og JG.

Særlig udsending til Tjekkiet
JDP.

Særlig udsending til øen Irland
MER.

Type II (bestemte sagsområder)

Analyse- og operationscentret for Skånelandenes befrielse
Medlemmer: AKH, ATH, MER og TH.

Center for White Rakkerpak-forskning
Medlemmer: AKH, ATH, CMB, MER og TH.

Den Arkæologisk-topografiske Kommission
Medlemmer: TH, ATH og MER.

Drukkommissær
JL.

Forbindelsesled til sportens verden
KHB.

Forbindelsesofficer til R.A.R. og Spar
TDH.

Generalkirkeinspektionskollegiet
Medlemmer: TH, ATH, KHB og MER.

Gransknings- og aktionskommissionen vedr. britisk statsforfatningsret
Medlemmer: TH, ATH, MER og TDH.

Informationschef i tilfælde af krig og forsvarsleder i tilfælde af fred
KHB.

Kampfører for styrker af yderste karakter til beskyttelse af ledelsesmæssige kompetencers gennemførsler af missioner og udførelse af særligt uddelegerede opgaver
KHB.

Kommissionen til Forbedring af den Vestgående Kollektive Nattransportrelaterede Infrastruktursituation i Roskilde
Medlemmer: TH, ATH og MER.

Kommissær for biavl
KHB.

Kommissær for hansestædernes kulturarv
TH.

Kommissær for koptiske anliggender
AKH.

Kommissær for nordiske anliggender
AKH.

Kommissær uden portefølje
AKH.

Overvågnings-, Kontrol- og Inkvisitionsrådet for Konfessionelle Afvigere
Medlemmer: TH, ATH og MER.

Poesicenteret
Medlemmer: AKH, ATH, KHB, MER og TH.

Sikkerhedskommissær
MBC.

Type III (feltenheder)

Alle oplysninger er klassificerede.