Struktur

FLDG’s organisatoriske struktur, som den følger af forfatningsrecessen og af organisationens institutioners beslutninger, kan hentes som diagram herunder.

Organisationens institutioner

Centralkoordinationshovedstyrelsen
Styrelsen varetager visse opgaver af særlig beskaffenhed og ledes af centralkoordinationshovedstyrelsesdirektør MER.

Divisionslederpræsidiet
Præsidiet varetager føringen af de enheder af type I, der har karakter af divisioner; præsidiet ledes af divisionslederpræsident ATH.

Drostembedet
Drosten, MER, varetager opsynet med organisationens institutioners korrekte og fyldestgørende efterlevelse af principperne om effektivt-bureaukratisk gehejmeforvaltning.

Fiskusforvaltningen
Forvaltningen forvalter organisationens likvide beholdninger og ledes af fiskusforvalter TH.

Forskningsinstituttet
Forskningsinstituttet varetager organisationens centrale forskningsindsats anført af forskningsinstitutleder AKH.

Gehejmeadvokaturen
Advokaturen udøver rådgivning i forbindelse med organisationens repræsentation i retssager og ledes gehejmeadvokat ATH.

Gehejmearkivet
Arkivet varetager organisationens arkivfunktioner og ledes af gehejmearkivar TH.

Gehejmebiblioteket
Biblioteket varetager organisationens biblioteksfunktioner og ledes af gehejmebibliotekar TH.

Gehejmeinkvisitionen
Inkvisitionen er organisationens efterforskningsorgan og ledes af gehejmeinkvisitor ATH.

Gehejmekabinettet
Kabinettet, hvis medlemmer er TH, ATH, KHB og AKH, varetager Gehejmerådets daglige forretninger.

Gehejmekapitlet
Kapitlet varetager organisationens ordens- og medaljevæsen (faleristik) og ledes af gehejmekapitelsekretær TH.

Gehejmelaboratoriet
Laboratoriet varetager forsøgsopgaver under Forskningsinstituttet og ledes af førstegehejmelaborant MER.

Gehejmeoperationsdirektoratet
Direktoratet varetager forskellige gehejmeoperationer og ledes af gehejmeoperationsdirektør MER.

Gehejmeregistraturen
Registraturen varetager organisationens registraturfunktioner og ledes af gehejmeregistrator TH.

Gehejmerådet
Rådet er organisationens øverste ledelse og består af gehejmeråderne TH (formand), JDP (næstformand), ATH (stedfortrædende næstformand m.m.), SS (førstemedlem), MER (2. stedfortrædende næstformand m.m.), KHB (generaleksekutor m.m.) og AKH (overappellationsdomstolspræsident m.m.).

Generaladvokaturen
Advokaturen varetager visse forberedende opgaver for organisationens domstolsvæsen og bemandes af generaladvokaterne AKH og ATH.

Generalakademiet
Akademiet varetager visse opgaver vedrørende organisationens kulturelle indsatsområder og ledes af generalakademipræsident AKH.

Generalarsenalet
Arsenalet varetager organisationens materielforvaltning mv. og ledes af generalarsenalmesteren. Yderligere oplysninger kan af sikkerhedsmæssige årsager ikke gives.

Generalauditoratet
Auditoratet varetager organisationens militære anklagemyndighed og ledes af generalauditør ATH.

Generaldecisoratet
Decisoratet varetager den interne revisionskontrol af Revisionsdirektionen og ledes af generaldecisor MER.

Generaleksekutivdirektoratet
Direktoratet varetager forskellige eksekutiv-funktioner i organisationen og ledes af generaleksekutor KHB.

Generalfeltmarskallatet
Marskallatet er organisationens strategiske og overordnet taktiske føringsorgan og ledes af generalfeltmarskallen. Yderligere oplysninger kan af sikkerhedsmæssige årsager ikke gives.

Generalfiskallatet
Fiskallatet er organisationens anklagemyndighed, der ledes af generalfiskal ATH.

Generalfogderiet
Generalfogderiet varetager forskellige opgaver under Generaleksekutivdirektoratet og ledes af generalfoged KHB.

Generalfortifikationsetaten
Etaten varetager organisationens befæstnings- og indkvarteringsopgaver og ledes af generalfortifikationsdirektøren. Yderligere oplysninger kan af sikkerhedsmæssige årsager ikke gives.

Generalføringsstaben
Staben varetager forskellige aspekter af den overordnede taktiske føring og ledes af generalstabsføringschefen. Yderligere oplysninger kan af sikkerhedsmæssige årsager ikke gives.

Generalhofmesterembedet
Generalhofmester AKH varetager visse forberedende, indre forvaltningsopgaver.

Generalintendanturen
Intendanturen varetager militære forsyningsopgaver og ledes af generalintendanten. Yderligere oplysninger kan af sikkerhedsmæssige årsager ikke gives.

Generalinspektoratet
Inspektoratet varetager føringen af organisationens operative enheder af type II og ledes af generalinspektør MER.

Generalkammerretten
Retten er organisationens øverste domstol og ledes af generalkammerretspræsident ATH og generalkammerretsjustitiarius AKH.

Generalkancelliet
Kancelliet er organisationens centralbureaukrati og ledes af generalkansler TH.

Generalkommissariatet for forberedelse af planlægningen af anlæggelse og drift af visse i naturen beliggende institutioner
Kommissariatet varetager opgaver vedrørende fokuserede naturstrukturer og ledes af generalkommissær MER.

Generalkrigskollegiet
Kollegiet er ansvarligt for organisationens overordnede sikkerheds- og militærstrategiske planlægning og består af et antal krigsråder. Yderligere oplysninger kan af sikkerhedsmæssige årsager ikke gives.

Generalkvartermesterembedet
Generalkvartermesteren varetager organisationens militære forsynings-, forplejnings- og befæstningsopgaver mv. Yderligere oplysninger kan af sikkerhedsmæssige årsager ikke gives.

Generalmatrikeldirektoratet
Direktoratet fører organisationens medlemsregister, generalmatriklen, og ledes af generalmatrikeldirektør TH.

Generalprokurationsmagistraten
Magistraten fører organisationens sager i Kurialretten og ledes af generalprokurationsmagister ATH.

Generalprokuraturen
Prokuraturen forvalter organisationens juridiske anliggender under ledelse af generalprokurør ATH.

Generalkommandanturen
Kommandanturen varetager føringen af organisationens operative enheder af type I og ledes af generalkommandant ATH.

Generalsekretariatet
Sekretariatet er ansvarlig for organisationens daglige drift og ledes af generalsekretær TH.

Generalskat- og rentekammeret
Kammeret har det overordnede ansvar for organisationens finanser og ledes af generalskat- og rentemester TH.

Generalstænderforsamlingen
Forsamlingen er rådgivende organ for Gehejmerådet og består af alle medlemmer af organisationen.

Generalsuperintendanturen
Intendanturen ledes af generalsuperintendent TH og varetager det dogmatiske opsyn i organisationen.

Generaludenrigsrepræsentationen
Repræsentationen er overordnet ansvarlig for organisationens udenrigske tilstedeværelse og ledes af generaludenrigsrepræsentant JDP.

Gældkeriet
Gældkeriet varetager visse af drostembedets opgaver og leder af gældker MER.

Inkassations- og hypotekdirektoratet
Direktoratet forvalter organisationens finansielle mellemværender med omverdenen og ledes af inkassations- og hypotekdirektør TH.

Justervæsenet
Justervæsenet varetager opgaver vedrørende særlige indsatser med henblik på korrekt strategisk justering og ledes af justerdirektør MER.

Kabinetssekretariatet
Sekretariatet varetager visse opgaver i Generaleksekutivdirektoratet og ledes af kabinetssekretær KHB.

Kapellet
Kapellet er organisationens liturgiske organ og ledes af kapellan TH.

Konsistoriet
Konsistoriet er organisationens samordnende organ, der består af organisationens institutionsledere mv.

Krigsjustitssekretariatet
Sekretariatet varetager forvaltningsmæssige opgaver vedrørende organisationens feltretspleje under ledelse af krigsjustitssekretæren. Yderligere oplysninger kan af sikkerhedsmæssige årsager ikke gives.

Krigsretten
Krigsretten er Rådstuerettens navn, når denne fungerer som felttribunal.

Kuratoriet
Kuratoriet forestår opmagasineringsopgaver for Forskningsinstituttet og ledes af kurator AKH.

Kurialretten
Retten er organisationens domstol i første instans i sager, der vedrører eksterne organisationer, love og forvaltningsakter m.m., og ledes af kurialretspræsident AKH og kurialretsjustitiarius ATH.

Kælderen
I Kælderen koordineres organisationens ønologiske aktiviteter under ledelse af kældermester ATH.

Oratoriet
Oratoriet varetager visse opgaver under Kapellet og ledes af orator TH.

Overappellationsdomstolen
Domstolen er organisationens ret i anden instans og ledes af overappellationsdomstolspræsident AKH og overappellationsdomstolsjustitiarius ATH.

Overformynderiet
Overformynderiet kan i relevant omfang varetage opgaver, der ikke er henlagt til Gældkeriet, og ledes af overformynder MER.

Pestilenseindsatskommandoen
Pestilenseindsatskommandoen varetager organisationens indsats vedrørende forstærkede renovationsanliggender og ledes af pestilenseindsatskommandant MER.

Rekursprocesbevillingskammeret
Kammeret tager stilling til procesbevilling i forbindelse med udefrakommende parters ønske om at føre sager ved Rådstueretten og Kurialretten. Kammeret ledes af rekursprocesbevillingskammerpræsident AKH.

Revisionsdirektionen
Revisionsdirektionen varetager revisionsopgaver på tværs af organisationen og ledes af revisionsdirektør MER.

Rådstueretten
Retten er organisationens domstol i første instans i sager vedrørende organisationens egne forhold og ledes af rådstueretspræsident ATH og rådstueretsjustitiarius AKH.

Det Særlige Nævn
Nævnet træffer afgørelse i tvivlsspørgsmål vedrørende allokeringen til fokuserede naturstrukturer af individgrupperinger af en vis ikke-uidentificérbar karakter og ledes af Oberkonsistorialrat ATH.

Operative enheder

Type I (geografisk afgrænsede)

Chefobservatør for Danmarks diger
KHB.

Division Aunslev
Divisionsleder: TDH.

Division Nordenhuse
Divisionsleder: KMB.

Division Nyborg Vest
Divisionsleder: MER.

Division Seden
Divisionsleder: KHB.

Division Skovparken
Divisionsleder CMB. Divisionen er p.t. under tilsyn fra Overvågnings-, Kontrol- og Inkvisitionsrådet for Konfessionelle Afvigere.

Division Strandparken/Strandalléen
Divisionsleder: MVF.

Division Ærø
Divisionsleder: JKG.

General-emissær i Odense
KHB.

General-emissær i Storårhus
ATH.

Hoved­ansvarlig for Centraleuropa
JDP.

Hovedansvarlig for Hans Ø
AKH.

Hoved­ansvarlig for organisationens indsats i Amerikas Forenede Stater
JDP.

Hoved­ansvarlig for organisationens indsats i Australien og det øvrige Oceanien
JDP.

Hovedansvarlig for organisationens indsats i Kina og Sydøstasien
JDP.

Hovedansvarlig for organisationens indsats på Nyborg Gymnasiums kostskole
KHB.

Indsats­leder for Aktiv Super i Nyborg
KHB.

Indsatsleder for De Britiske Øer
ATH.

Indsatsleder for Nordtyskland og Østersøen
ATH.

Indsats­leder i Berlin og Brandenburg
ATH.

Indsatsleder i Canada
KHB.

Indsatsleder i Estland
TH.

Indsats­leder i Finland
TH.

Indsats­leder i Hardsyssel og vestlige Limfjord
ATH.

Indsats­leder i Letland
ATH.

Indsatsleder i Mexico
MER.

Indsatsleder i Neuengland
ATH.

Indsatsleder i Norditalien
ATH.

Indsatsleder i Norge
TH.

Indsats­leder i området omkring Moldau-floden
JDP.

Indsats­leder i Rhin­landet
MER.

Indsats­leder i Roskilde
MER.

Indsatsleder Skotland
TDH.

Indsats­leder i Sverige
TH.

Indsats­leder i Vadehavs­området og Ribe
TH.

Indsatsleder i Ægypten
AKH.

Indsatsleder i Østrig
ATH.

Indsats­leder i Ålborg, østlige Limfjord og Vendsyssel
MER.

Indsats­leder på Amager
MER.

Indsats­leder på Færøerne
TH.

Indsatsleder på Helnæs
TH.

Indsats­leder på Hærvejen
ATH.

Indsats­leder på Malta og i Middelhavs­området
ATH.

Indsatsleder på Mors, Læsø og i Thy
TH.

Indsatsleder på Ålandsøerne
TH.

Kommandantur Bornholm/Hammershus
Kommandant:  MER.

Kommandantur Sydsjælland
Kommandant: KHB.

Kommandantur Vesterbro/Kgs. Enghave
Kommandant: AKH.

Kommissionen for Esrum Sø og Gribskov
Medlemmer: ATH og TH.

Kommissær for nord­tyske told- og grænse­anliggender
ATH.

Kommissær for organisationens aktivitet i det keltiske Europa
MER.

Koordinationsråd Østdanmark/Hovedstaden
Medlemmer: AKH, ATH, MER og TH.

Overkommandantur Skånelandene
Overkommandant: MER.

Overkommandantur Storkøbenhavn
Yderligere oplysninger kan af sikkerhedsmæssige grunde ikke gives.

Den Stående Komité for Amerikas Forenede Stater
Medlemmer: JDP, ATH og MER.

Den Stående Komité for Mellemeuropa
Medlemmer: JDP, ATH og MER.

Den Stående Komité for Sydfyn og Øerne
Medlemmer: TH, ATH, MER, KHB og JG.

Særlig udsending til Tjekkiet
JDP.

Særlig udsending til øen Irland
MER.

Type II (bestemte sagsområder)

Analyse- og operationscentret for Skånelandenes befrielse
Medlemmer: AKH, ATH, MER og TH.

Center for White Rakkerpak-forskning
Medlemmer: AKH, ATH, CMB, MER og TH.

Den Arkæologisk-topografiske Kommission
Medlemmer: TH, ATH og MER.

Drukkommissær
JL.

Forbindelsesled til sportens verden
KHB.

Forbindelsesofficer til R.A.R. og Spar
TDH.

Generalkirkeinspektionskollegiet
Medlemmer: TH, ATH, KHB og MER.

Gransknings- og aktionskommissionen vedr. britisk statsforfatningsret
Medlemmer: TH, ATH, MER og TDH.

Informationschef i tilfælde af krig og forsvarsleder i tilfælde af fred
KHB.

Kampfører for styrker af yderste karakter til beskyttelse af ledelses­mæssige kompetencers gennemførsler af missioner og udførelse af særligt uddelegerede opgaver
KHB.

Kommissionen til Forbedring af den Vestgående Kollektive Nattransportrelaterede Infrastruktursituation i Roskilde
Medlemmer: TH, ATH og MER.

Kommissær for biavl
KHB.

Kommissær for nordiske anliggender
AKH.

Kommissær uden portefølje
AKH.

Overvågnings-, Kontrol- og Inkvisitionsrådet for Konfessionelle Afvigere
Medlemmer: TH, ATH og MER.

Poesicenteret
Medlemmer: AKH, ATH, KHB, MER og TH.

Sikkerhedskommissær
MBC.

Type III (feltenheder)

Alle oplysninger er klassificerede.