Ledelse

AKH
Rang: Gehejmeråd; gehejmekabinetsråd; justitsråd; konsgeneistorialråd.
Titler: Generalhofmester; gehejmekulturkammerpræsident; forskningsinstitutleder; generalakademipræsident; kurator; generalkammerretsjustitiarius; overappellationsdomstolspræsident; rådstueretsjustitiarius; kurialretspræsident; generaladvokat; næstformand for Det Særlige Nævn; rekursprocesbevillingskammerpræsident; disciplinær- og kassationskammerpræsident; justitspersonelindstillingskammerpræsident; matrikulationstribun; medlem af Gehejmerådet; medlem af Gehejmekabinettet; kommandant Vesterbro/Kgs. Enghave; kommissær for nordiske anliggender; kommissær uden portefølje; indsatsleder i Litauen; indsatsleder i Ægypten; kommissær for koptiske anliggender; hovedansvarlig for Hans Ø; medlem af Center for White Rakkerpak-forskning; medlem af Poesicentret; medlem af Koordinationsråd Østdanmark/Hovedstaden; medlem af Analyse- og operationscentret for Skånelandenes befrielse; medlem af Den Stående Komité for Baltikum/Østersøen; indsatsleder i Pommern, Kasjubien og Mellemste Østersø.

ATH
Rang: Gehejmeråd; gehejmekabinetsråd; justitsråd; konsistorialråd.
Titler: Generalprokurør; generalfiskal; generalauditør; generalprokurationsmagister; gehejmeinkvisitor; generaladvokat; gehejmeadvokat; generalkommandant; divisionslederpræsident; generalprotektor; kældermester; generalkammerretspræsident; overappellationsdomstolsjustitiarius; rådstueretspræsident; kurialretsjustitiarius; Oberkonsistorialrat (formand for Det Særlige Nævn); secretáriatschef; secretariátschef; medlem af Gehejmerådet; medlem af Gehejmekabinettet; stedfortrædende næstformand for Gehejmerådet og organisationen; medlem af Den Arkæologisk-topografiske Kommission; medlem af Kommissionen til Forbedring af den Vestgående Kollektive Nattransportrelaterede Infrastruktursituation i Roskilde; indsatsleder på De Britiske Øer; kommissær for nordtyske told- og grænseanliggender; generalemissær i Storårhus; medlem af Overvågnings-, Kontrol- og Inkvisitionsrådet for Konfessionelle Afvigere; medlem af Den Stående Komité for Sydfyn og Øerne; medlem af Generalkirkeinspektionskollegiet; medlem af Gransknings- og aktionskommissionen vedr. britisk statsforfatningsret; medlem af Den Stående Komité for Amerikas Forenede Stater; medlem af Den Stående Komité for Mellemeuropa; indsatsleder Nordtyskland/vestlige Østersø; medlem af kommissionen for Esrum Sø og Gribskov; indsatsleder i Norditalien; indsatsleder i Østrig; indsatsleder i Berlin og Brandenburg; indsatsleder i Letland; indsatsleder i Hardsyssel og vestlige Limfjord; indsatsleder på Malta og i Middelhavsområdet; indsatsleder på Hærvejen; medlem af Koordinationsråd Østdanmark/Hovedstaden; indsatsleder i Neuengland; indsatsleder i Spanien; medlem af Center for White Rakkerpak-forskning; medlem af Poesicentret; medlem af Analyse- og operationscentret for Skånelandenes befrielse; medlem af Den Stående Komité for Baltikum/Østersøen; kommissær for atomenergispørgsmål.

CMB
Rang: Konsistorialråd.
Titler: Divisionsleder Skovparken sub judice; medlem af Center for White Rakkerpak-forskning; medlem af Konsistoriet. Divisionslederen er p.t. under tilsyn fra Overvågnings-, Kontrol- og Inkvisitionsrådet for Konfessionelle Afvigere.

JDP
Rang: Gehejmeråd; konsistorialråd.
Titler: Næstformand for Gehejmerådet og organisationen; generalrepræsentant; hovedansvarlig for organisationens indsats i Amerikas Forenede Stater; hovedansvarlig for organisationens indsats i Australien og det øvrige Oceanien; hovedansvarlig for organisationens indsats i Kina og Sydøstasien; hovedansvarlig for Centraleuropa; særlig udsending til Tjekkiet; indsatsleder i området omkring Moldau-floden; medlem af Den Stående Komité for Amerikas Forenede Stater; medlem af Den Stående Komité for Mellemeuropa.Var med til at grundlægge organisationen sammen med TH.

JKG
Rang: Konsistorialråd.
Titler: Divisionsleder Ærø; medlem af Den Stående Komité for Sydfyn og Øerne; medlem af Konsistoriet.

JL
Rang: Konsistorialråd.
Titler: Drukkommissær; medlem af Konsistoriet.

KHB
Rang: Gehejmeråd; gehejmekabinetsråd; konsistorialråd.
Titler: Generaleksekutor; kabinetssekretær; generalfoged; generalgendarmeripræfekt; næstformand for Det Særlige Nævn; divisionsleder Seden; hovedansvarlig for organisationens indsats på Nyborg Gymnasiums kostskole; forbindelsesled til sportens verden; informationschef i tilfælde af krig og forsvarsleder i tilfælde af fred; indsatsleder for Aktiv Super i Nyborg; medlem af Generalkirkeinspektionskollegiet; kampfører for styrker af yderste karakter til beskyttelse af ledelsesmæssige kompetencers gennemførsler af missioner og udførelse af særligt uddelegerede opgaver; medlem af Den Stående Komité for Sydfyn og Øerne; kommissær for biavl; generalemissær Odense; kommandant Sydsjælland; chefobservatør for Danmarks diger; indsatsleder i Canada; medlem af Poesicentret.

KMB
Rang: Konsistorialråd.
Titler: Divisionsleder Nordenhuse; medlem af Konsistoriet.

MBC
Rang: Konsistorialråd.
Titler: Sikkerhedskommissær; medlem af Konsistoriet.

MER
Rang: Gehejmeråd; konsistorialråd.
Titler: Drost; gældker; revisionsdirektør; generaldecisor; overformynder; generalombudsmand; gehejmeinspektor; generalinspektør; gehejmekonfidenskollegiepræsident; gehejmeoperationsdirektør; gehejmesikkerhedsagenturdirektør; censor; centralkoordinationshovedstyrelsesdirektør; generalkommissær for forberedelse af planlægningen af anlæggelse og drift af visse i naturen beliggende institutioner; pestilenseindsatskommandant; generaløkonomidirektør; generalstatistiker; generalstatiker; justerdirektør; førstegehejmelaborant; næstformand for Det Særlige Nævn; medlem af Gehejmerådet; 2. stedfortrædende næstformand; divisionsleder Nyborg Vest; medlem af organisationens arkæologisk-topografiske kommission; medlem af Kommission til Forbedring af den Vestgående Kollektive Nattransportrelaterede Infrastruktursituation i Roskilde; særlig udsending til øen Irland; kommissær for organisationens aktivitet i det keltiske Europa; medlem af Den Stående Komité for Sydfyn og Øerne; medlem af Gransknings- og aktionskommissionen vedr. britisk statsforfatningsret; medlem af Overvågnings-, Kontrol- og Inkvisitionsrådet for Konfessionelle Afvigere; medlem af Den Stående Komité for Amerikas Forenede Stater; medlem af Generalkirkeinspektionskollegiet; indsatsleder i Mexico; medlem af Koordinationsråd Østdanmark/Hovedstaden; indsatsleder i Rhinlandet; indsatsleder i Roskilde; indsatsleder på Amager; medlem af Den Stående Komité for Mellemeuropa; indsatsleder i Ålborg, østlige Limfjord og Vendsyssel; medlem af Center for White Rakkerpak-forskning; medlem af Poesicentret; overkommandant Skånelandene; kommandant Bornholm/Hammershus; medlem af Analyse- og operationscentret for Skånelandenes befrielse.

MVF
Rang: Konsistorialråd.
Titler: Divisionsleder Strandparken/Strandalléen; medlem af Konsistoriet.

SS
Rang: Gehejmeråd; konsistorialråd.
Titler: Førstemedlem; medlem af Gehejmerådet.Var den allerførste, der meldte sig ind i organisationen.

TDH
Rang: Konsistorialråd.
Titler: Divisionsleder Aunslev og forbindelsesofficer til R.A.R. og Spar; medlem af Konsistoriet; indsatsleder Skotland; medlem af Gransknings- og aktionskommissionen vedr. britisk statsforfatningsret.

TH
Rang: Gehejmeråd; gehejmekabinetsråd; konsistorialråd.
Titler: Formand for Gehejmerådet, Gehejmekabinettet og organisationen; generalsekretær; generalskat- og rentemester; fiskusforvalter; inkassations- og hypotekdirektør; generalkansler; gehejmearkivar; gehejmebibliotekar; gehejmeregistrator; generalmatrikeldirektør; generalsuperintendent; kapellan; orator; gehejmekapitelsekretær; forlagschef; næstformand for Det Særlige Nævn; medlem af organisationens arkæologisk-topografiske kommission; medlem af Kommissionen til Forbedring af den Vestgående Kollektive Nattransportrelaterede Infrastruktursituation i Roskilde; medlem af Overvågnings-, Kontrol- og Inkvisitionsrådet for Konfessionelle Afvigere; medlem af Den Stående Komité for Sydfyn og Øerne; medlem af Generalkirkeinspektionskollegiet; medlem af Gransknings- og aktionskommissionen vedr. britisk statsforfatningsret; medlem af Koordinationsråd Østdanmark/Hovedstaden; indsatsleder i Vadehavsområdet og Ribe; indsatsleder i Sverige; medlem af kommissionen for Esrum Sø og Gribskov; indsatsleder på Færøerne; indsatsleder i Finland; indsatsleder i Estland; indsatsleder på Ålandsøerne; indsatsleder på Mors, Læsø og i Thy; indsatsleder i Norge; indsatsleder på Helnæs; indsatsleder på Gotland; indsatsleder på Øland; medlem af Center for White Rakkerpak-forskning; medlem af Poesicentret; medlem af Analyse- og operationscentret for Skånelandenes befrielse; kommissær for hansestædernes kulturarv; medlem af Den Stående Komité for Baltikum/Østersøen; kommissær for baltiske sikkerhedsanliggender. Grundlagde organisationen sammen med JDP.Generalprokurør; generalfiskal; generalauditør; generalprokurationsmagister; gehejmeinkvisitor; generaladvokat; gehejmeadvokat; generalkommandant; divisionslederpræsident; generalprotektor; kældermester; generalkammerretspræsident; overappellationsdomstolsjustitiarius; rådstueretspræsident; kurialretsjustitiarius; Oberkonsistorialrat (formand for Det Særlige Nævn); secretáriatschef; secretariátschef; medlem af Gehejmerådet; medlem af Gehejmekabinettet; stedfortrædende næstformand for Gehejmerådet og organisationen; medlem af Den Arkæologisk-topografiske Kommission; medlem af Kommissionen til Forbedring af den Vestgående Kollektive Nattransportrelaterede Infrastruktursituation i Roskilde; indsatsleder på De Britiske Øer; kommissær for nordtyske told- og grænseanliggender; generalemissær i Storårhus; medlem af Overvågnings-, Kontrol- og Inkvisitionsrådet for Konfessionelle Afvigere; medlem af Den Stående Komité for Sydfyn og Øerne; medlem af Generalkirkeinspektionskollegiet; medlem af Gransknings og aktionskommissionen vedr. britisk statsforfatningsret; medlem af Den Stående Komité for Amerikas Forenede Stater; medlem af Den Stående Komité for Mellemeuropa; indsatsleder Nordtyskland/vestlige Østersø; medlem af kommissionen for Esrum Sø og Gribskov; indsatsleder i Norditalien; indsatsleder i Østrig; indsatsleder i Berlin og Brandenburg; indsatsleder i Letland; indsatsleder i Hardsyssel og vestlige Limfjord; indsatsleder på Malta og i Middelhavsområdet; indsatsleder på Hærvejen; medlem af Koordinationsråd Østdanmark/Hovedstaden; indsatsleder i Neuengland; indsatsleder i Spanien; medlem af Center for White Rakkerpakforskning; medlem af Poesicentret; medlem af Analyse og operationscentret for Skånelandenes befrielse; medlem af Den Stående Komité for Baltikum/Østersøen; kommissær for atomenergispørgsmål.