Ledelse

AKH
Rang: Gehejmeråd; gehejmekabinetsråd; justitsråd; konsistorialråd.
Titler: Generalhofmester; gehejmekulturkammerpræsident; forskningsinstitutleder; generalakademipræsident; kurator; generalkammerretsjustitiarius; overappellationsdomstolspræsident; rådstueretsjustitiarius; kurialretspræsident; generaladvokat; næstformand for Det Særlige Nævn; rekursprocesbevillingskammerpræsident; disciplinær- og kassationskammerpræsident; justitspersonelindstillingskammerpræsident; matrikulationstribun; medlem af Gehejme­rådet; medlem af Gehejme­kabinettet; kommandant Vesterbro/Kgs. Enghave; kommissær for nordiske anliggender; kommissær uden portefølje; indsatsleder i Litauen; indsatsleder i Ægypten; kommissær for koptiske anliggender; hovedansvarlig for Hans Ø; medlem af Center for White Rakkerpak-forskning; medlem af Poesicentret; medlem af Koordinationsråd Østdanmark/Hovedstaden; medlem af Analyse- og operationscentret for Skånelandenes befrielse; medlem af Den Stående Komité for Baltikum/Østersøen; indsatsleder i Pommern, Kasjubien og Mellemste Østersø.

ATH
Rang: Gehejmeråd; gehejmekabinetsråd; justitsråd; konsistorialråd.
Titler: General­prokurør; general­fiskal; general­auditør; generalprokurationsmagister; gehejme­inkvisitor; general­advokat; gehejmeadvokat; general­kommandant; divisions­leder­præsident; generalprotektor; kældermester; general­kammer­rets­præsident; overappellationsdomstolsjustitiarius; rådstueretspræsident; kurialretsjustitiarius; Ober­konsistorial­rat (formand for Det Særlige Nævn); secretáriatschef; secretariátschef; medlem af Gehejme­rådet; medlem af Gehejme­kabinettet; sted­fortrædende næst­formand for Gehejme­rådet og organisationen; medlem af Den Arkæologisk-topografiske Kommission; medlem af Kommissionen til Forbedring af den Vest­gående Kollektive Nat­transport­relaterede Infra­struktur­situation i Roskilde; indsatsleder på De Britiske Øer; kommissær for nord­tyske told- og grænse­anliggender; general-emissær i Stor­århus; medlem af Overvågnings-, Kontrol- og Inkvisitions­rådet for Konfessionelle Afvigere; medlem af Den Stående Komité for Sydfyn og Øerne; medlem af General­kirke­inspektions­kollegiet; medlem af Gransknings- og aktions­kommissionen vedr. britisk stats­forfatnings­ret; medlem af Den Stående Komité for Amerikas Forenede Stater; medlem af Den Stående Komité for Mellem­europa; indsats­leder Nord­tyskland/vestlige Øster­sø; medlem af kommissionen for Esrum Sø og Gribskov; indsats­leder i Nord­italien; indsats­leder i Østrig; indsats­leder i Berlin og Brandenburg; indsats­leder i Letland; indsats­leder i Hardsyssel og vestlige Limfjord; indsats­leder på Malta og i Middelhavs­området; indsats­leder på Hærvejen; medlem af Koordinations­råd Østdanmark/Hovedstaden; indsatsleder i Neuengland; indsatsleder i Spanien; medlem af Center for White Rakkerpak-forskning; medlem af Poesicentret; medlem af Analyse- og operationscentret for Skånelandenes befrielse; medlem af Den Stående Komité for Baltikum/Østersøen; kommissær for atomenergispørgsmål.

CMB
Rang: Konsistorialråd.
Titler: Divisionsleder Skovparken sub judice; medlem af Center for White Rakkerpak-forskning; medlem af Konsistoriet. Divisionslederen er p.t. under tilsyn fra Overvågnings-, Kontrol- og Inkvisitionsrådet for Konfessionelle Afvigere.

JDP
Rang: Gehejmeråd; konsistorialråd.
Titler: Næstformand for Gehejmerådet og organisationen; general­repræsentant; hoved­ansvarlig for organisationens indsats i Amerikas Forenede Stater; hoved­ansvarlig for organisationens indsats i Australien og det øvrige Oceanien; hovedansvarlig for organisationens indsats i Kina og Sydøstasien; hoved­ansvarlig for Centraleuropa; særlig udsending til Tjekkiet; indsats­leder i området omkring Moldau-floden; medlem af Den Stående Komité for Amerikas Forenede Stater; medlem af Den Stående Komité for Mellem­europa.Var med til at grundlægge organisationen sammen med TH.

JKG
Rang: Konsistorialråd.
Titler: Divisionsleder Ærø; medlem af Den Stående Komité for Sydfyn og Øerne; medlem af Konsistoriet.

JL
Rang: Konsistorialråd.
Titler: Drukkommissær; medlem af Konsistoriet.

KHB
Rang: Gehejmeråd; gehejmekabinetsråd; konsistorialråd.
Titler: Generaleksekutor; kabinetssekretær; generalfoged; generalgendarmeripræfekt; næstformand for Det Særlige Nævn; divisionsleder Seden; hovedansvarlig for organisationens indsats på Nyborg Gymnasiums kostskole; forbindelsesled til sportens verden; informationschef i tilfælde af krig og forsvarsleder i tilfælde af fred; indsats­leder for Aktiv Super i Nyborg; medlem af General­kirke­inspektions­kollegiet; kampfører for styrker af yderste karakter til beskyttelse af ledelses­mæssige kompetencers gennemførsler af missioner og udførelse af særligt uddelegerede opgaver; medlem af Den Stående Komité for Sydfyn og Øerne; kommissær for biavl; general-emissær Odense; kommandant Sydsjælland; chefobservatør for Danmarks diger; indsatsleder i Canada; medlem af Poesicentret.

KMB
Rang: Konsistorialråd.
Titler: Divisionsleder Nordenhuse; medlem af Konsistoriet.

MBC
Rang: Konsistorialråd.
Titler: Sikkerhedskommissær; medlem af Konsistoriet.

MER
Rang: Gehejmeråd; konsistorialråd.
Titler: Drost; gældker; revisionsdirektør; generaldecisor; overformynder; generalombudsmand; gehejmeinspektor; general­inspektør; gehejmekonfidenskollegiepræsident; gehejme­operations­direktør; gehejmesikkerhedsagenturdirektør; censor; centralkoordinationshovedstyrelsesdirektør; generalkommissær for forberedelse af planlægningen af anlæggelse og drift af visse i naturen beliggende institutioner; pestilenseindsatskommandant; generaløkonomidirektør; generalstatistiker; generalstatiker; justerdirektør; førstegehejmelaborant; næstformand for Det Særlige Nævn; medlem af Gehejme­rådet; 2. sted­fortrædende næst­formand; divisions­leder Nyborg Vest; medlem af organisationens arkæologisk-topografiske kommission; medlem af Kommission til Forbedring af den Vestgående Kollektive Nat­transport­relaterede Infrastruktur­situation i Roskilde; særlig udsending til øen Irland; kommissær for organisationens aktivitet i det keltiske Europa; medlem af Den Stående Komité for Sydfyn og Øerne; medlem af Gransknings- og aktions­kommissionen vedr. britisk stats­forfatnings­ret; medlem af Overvågnings-, Kontrol- og Inkvisitions­rådet for Konfessionelle Afvigere; medlem af Den Stående Komité for Amerikas Forenede Stater; medlem af General­kirke­inspektions­kollegiet; indsatsleder i Mexico; medlem af Koordinations­råd Øst­danmark/Hoved­staden; indsats­leder i Rhin­landet; indsats­leder i Roskilde; indsats­leder på Amager; medlem af Den Stående Komité for Mellem­europa; indsats­leder i Ålborg, østlige Limfjord og Vendsyssel; medlem af Center for White Rakkerpak-forskning; medlem af Poesicentret; overkommandant Skånelandene; kommandant Bornholm/Hammershus; medlem af Analyse- og operationscentret for Skånelandenes befrielse.

MVF
Rang: Konsistorialråd.
Titler: Divisionsleder Strandparken/Strandalléen; medlem af Konsistoriet.

SS
Rang: Gehejmeråd; konsistorialråd.
Titler: Førstemedlem; medlem af Gehejmerådet.Var den allerførste, der meldte sig ind i organisationen.

TDH
Rang: Konsistorialråd.
Titler: Divisionsleder Aunslev og forbindelsesofficer til R.A.R. og Spar; medlem af Konsistoriet; indsatsleder Skotland; medlem af Gransknings- og aktions­kommissionen vedr. britisk stats­forfatnings­ret.

TH
Rang: Gehejmeråd; gehejmekabinetsråd; konsistorialråd.
Titler: Formand for Gehejme­rådet, Gehejme­kabinettet og organisationen; general­sekretær; general­skat- og rente­mester; fiskus­forvalter; inkassations- og hypotek­direktør; general­kansler; gehejme­arkivar; gehejmebibliotekar; gehejme­registrator; generalmatrikeldirektør; generalsuperintendent; kapellan; orator; gehejmekapitelsekretær; forlagschef; næstformand for Det Særlige Nævn; medlem af organisationens arkæologisk-topografiske kommission; medlem af Kommissionen til Forbedring af den Vestgående Kollektive Nat­transport­relaterede Infrastruktur­situation i Roskilde; medlem af Overvågnings-, Kontrol- og Inkvisitions­rådet for Konfessionelle Afvigere; medlem af Den Stående Komité for Sydfyn og Øerne; medlem af Generalkirkeinspektions­kollegiet; medlem af Gransknings- og aktions­kommissionen vedr. britisk stats­forfatnings­ret; medlem af Koordinations­råd Øst­danmark/Hoved­staden; indsats­leder i Vadehavs­området og Ribe; indsats­leder i Sverige; medlem af kommissionen for Esrum Sø og Gribskov; indsats­leder på Færøerne; indsats­leder i Finland; indsats­leder i Estland; indsats­leder på Ålandsøerne; indsats­leder på Mors, Læsø og i Thy; indsats­leder i Norge; indsatsleder på Helnæs; indsatsleder på Gotland; indsatsleder på Øland; medlem af Center for White Rakkerpak-forskning; medlem af Poesicentret; medlem af Analyse- og operationscentret for Skånelandenes befrielse; kommissær for hansestædernes kulturarv; medlem af Den Stående Komité for Baltikum/Østersøen; kommissær for baltiske sikkerhedsanliggender. Grundlagde organisationen sammen med JDP.