Nye skånelandske tiltag

Med henblik på en forstærket indsats i Skånelandene har FLDG’s kompetente organer foranstaltet en række organisatoriske tiltag:

  • Der oprettes en Kommandantur Bornholm/Hammershus med MER som kommandant. Kommandanturen indgår i den ligeledes nyoprettede Overkommandantur Skånelandene med MER som overkommandant. Enhederne er operative enheder af type I (underlagt Generalkommandanturen).
  • Den operative enhed Koordinationsråd Østdanmark/Hovedstaden (som også omfatter Skånelandene) omorganiseres, så rådet fremover består af AKH, ATH, MER og TH.
  • Der oprettes en ny enhed for at forberede arbejdet med at indføre passende operative og institutionelle tiltag (herunder mulige forandringer af forfatningsrecessen) med henblik på at fremme Danmarks genforening med de besatte dele af Skånelandene (Skåne, Halland og Blekinge), også henset til områdets nuværende og fremtidige demografiske beskaffenhed. Enheden benævnes Analyse- og operationscentret for Skånelandenes befrielse og er som enhed af type II underlagt Generalinspektoratet, men indordnes permanent under Gehejmeoperationsdirektoratet (jf. forfatningsrecessens § 37, stk. 3). Enheden bemandes identisk med Koordinationsråd Østdanmark/Hovedstaden og samarbejder med alle relevante institutioner og enheder, herunder Generalprokurationsmagistraten, Generalkommandanturen, Pestilenseindsatskommandoen, Generalakademiet, Det Særlige Nævn, Generaleksekutivdirektoratet, Generalkrigskollegiet, Overkommandantur Skånelandene og Kommandantur Bornholm/Hammershus mv.