Revision af forfatningsrecessen: sikkerhed, retssikkerhed og generelle forbedringer

Generalsekretariatet meddeler, at FLDG’s vedtægtsmæssige grundlag, forfatningsrecessen, er blevet revideret. Forandringerne omfatter bl.a. følgende:

Sikkerhedsmæssige tiltag

 • Under Generalsekretariatet oprettes et Gehejmekonfidenskollegium som ny koordinerende institution for organisationens civile efterretnings- og kontraspionagetiltag. Gehejmeoperationsdirektoratet underlægges fremover det nye kollegium. Som gehejmekonfidenskollegiepræsident udnævnes MER;
 • under Gehejmekonfidenskollegiet oprettes et Gehejmesikkerhedsagentur til varetagelse af organisationens kontraspionagevirksomhed. Som gehejmesikkerhedsagenturdirektør udnævnes MER;
 • Generalfogderiets opgaver præciseres;
 • til fremme af organisationens sikkerheds- og eksekutivvirksomhed oprettes et Generalgendarmeripræfektur under Generaleksekutivdirektoratet. Som generalgendarmeripræfekt udnævnes KHB;
 • det muliggøres, at FLDG kan tiltræde Haager Landkrigsordningen og Genèvekonventionerne mv.
 • under Generalfeltmarskallatet (med forbehold for forfatningsrecessens § 39, stk. 1) oprettes en Feltefterretningstjeneste; nærmere oplysninger kan af sikkerhedsmæssige årsager ikke gives;
 • ved oprettelsen af en Konfidentialkonference tillægges Konsistoriet mulighed for at drøfte spørgsmål i lukket forum, når dette kræves af hensyn til organisationens sikkerhed. Medlemmer af Konfidentialkonferencen har rang af konferensråd; nærmere oplysninger kan af sikkerhedsmæssige årsager ikke gives.

Retssikkerhedsreform

 • Gældkeriets funktion som koordinerende institution for organisationens revisionsanliggender kodificeres, og i medfør heraf indordnes Revisionsdirektionen og Generaldecisoratet under Gældkeriet;
 • Overformynderiets funktion som koordinerende institution for organisationens indre tilsynsopgaver kodificeres, og i medfør heraf indordnes eventuelle udnævnelser af statholdere og generalstatholdere under Overformynderiet;
 • til fremme af korrekt forvaltningspraksis oprettes et embede som generalombudsmand under Overformynderiet. Som generalombudsmand udnævnes MER;
 • til sikring af tilsynet med organisationens hemmelige tjenester oprettes en Gehejmeinspektion (ikke at forveksle med Generalinspektoratet) under Overformynderiet. Som gehejmeinspektor udnævnes MER;
 • Rekursprocesbevillingskammerets sammensætning præciseres;
 • til retssikkerhedens fremme oprettes et Disciplinær- og kassationskammer under Det Særlige Nævn. Som disciplinær- og kassationskammerpræsident udnævnes AKH (næstformand for Det Særlige Nævn).

Generelle administrative og konstitutionelle forbedringer

 • Organisationens forfatningsmæssige grundlag og Gehejmekabinettets rolle præciseres;
 • muligheden for oprettelse af udvalg under Generalstænderforsamlingen kodificeres;
 • organisationens retsvæsens virkefelt præciseres;
 • Generalmatrikeldirektoratet underlægges Generalkancelliet;
 • generalhofmesterembedets funktion præciseres;
 • diverse præciseringer og fejlrettelser til fremme af organisationens fortsatte trivsel.

Ændringerne, der gennemføres iht. recessens § 48, stk. 2, omfatter § 1, stk. 1, 4 og 5; § 11 a, stk. 1–3; § 13, stk. 4 og 5; § 14; § 16 c, stk. 4; § 24 d, stk. 2; §§ 24 e–j; § 28 a, stk. 1 og 6; § 28 c, stk. 1; § 28 d, stk. 2; §§ 28 e–h; § 36 j, stk. 2 og 3; § 36 k; § 38, stk. 4; § 38 b, stk. 1; § 38 c; § 39, stk. 3; § 43, stk. 3; §§ 43 a–f; § 45, stk. 2 og 4; § 46; § 49, stk. 2; § 50 a, stk. 3; § 59; § 71, stk. 24 og 25, og træder i kraft med øjeblikkelig virkning.

Siderne Ledelse og Struktur er opdateret med de relevante ændringer.