Revision af forfatningsrecessen

Generalsekretariatet meddeler, af FLDG’s vedtægtsmæssige grundlag, forfatningsrecessen, er blevet revideret. Forandringerne omfatter bl.a. følgende:

 • Bestemmelserne vedrørende organisationens suverænitet præciseres.
 • Til varetagelse af tilsynet med og approbation af organisationens udgivelser oprettes under Generalsuperintendanturen et Censorat under ledelse af censor MER.
 • Der indføres nye bestemmelser for medlemmers udmeldelse i tilfælde af dødsfald.
 • Til beskyttelse af såvel medlemmernes som organisationens berettigede interesser indføres der nye bestemmelser for indskrænkninger i medlemmernes rettigheder, herunder muligheden for relegation, hvor medlemmets rettigheder midlertidigt indskrænkes eller bortfalder, mens medlemmets forpligtelser består. Secretáriatschefens og secretariátschefens funktion i forbindelse med forkyndelse af eksklusion præciseres tillige.

Ændringerne, der gennemføres iht. recessens § 48, stk. 2, omfatter § 3, stk. 1; § 29 c; § 36 p, stk. 1; § 45, stk. 2; § 50, stk. 3; §§ 50 a, 50 b, 50 c, 54, 54 b; § 71, stk. 29 og 30, og træder i kraft med øjeblikkelig virkning.

Siderne Ledelse og Struktur er opdateret med de relevante ændringer.

Revision af forfatningsrecessen

Generalsekretariatet meddeler, af FLDG’s vedtægtsmæssige grundlag, forfatningsrecessen, er blevet revideret. Foruden mindre rettelser omfatter forandringerne bl.a. følgende:

 • De igennem mange år bestående poster som stedfortrædende næstformænd kodificeres i forfatningsrecessen.
 • Organisationens forlagsvirksomhed under ledelse af forlagschef TH forankres organisatorisk under generalhofmester AKH.
 • Det præciseres (§ 17), at enhver fysisk og juridisk person uden undtagelse er forpligtet til at efterkomme FLDG’s domstoles beslutninger, kendelser og domme.
 • Kataloget over anvendelige typer af retsforskrifter (§ 66) udvides til også at omfatte dekretaler, love og memoranda, således at listen nu omfatter (men ikke er begrænset til) afficher, anordninger, anvisninger, befalinger, bekendtgørelser, beskeder, bestemmelser, buller, bulletiner, cirkulærer, deklarationer, dekretaler, dekreter, diktater, direktiver, edikter, erklæringer, forholdsordrer, forordninger, forskrifter, henstillinger, henvisninger, instrukser, instruktioner, instrumenter, kommunikéer, kundgørelser, love, meddelelser, memoranda, notaer, notater, noter, notifikationer, notitser, oktrojer, oprob, opråb, opslag, ordinationer, patenter, plakater, proklamaer, proklamationer, promemorier, promulgationer, påbud, pålæg, reskripter, rundskrivelser, tidender, tilhold og vitterliggørelser mv.

Ændringerne, der gennemføres iht. recessens § 48, stk. 2, omfatter § 1, stk. 2; § 3, stk. 1; § 10, stk. 3; § 16 d, stk. 4 og 6; § 17, stk. 1; § 24 l; § 36 e, stk. 2; § 36 f, stk. 2; § 36 g, stk. 2; § 36 p, stk. 1; § 45, stk. 2; § 66, stk. 1; § 71, stk. 28 og 29, og træder i kraft med øjeblikkelig virkning.

Siderne Ledelse og Struktur er opdateret med de relevante ændringer.

Revision af forfatningsrecessen

Generalsekretariatet meddeler, af FLDG’s vedtægtsmæssige grundlag, forfatningsrecessen, er blevet revideret. Forandringerne omfatter bl.a. følgende:

 • Til varetagelse af tilsynet med midlertidig, tvangsmæssig beskyttelsesforvaltning af eksterne strukturer eller besiddelser oprettes et Generalprotektorat under ledelse af generalprotektor ATH.
 • Til varetagelse af Det Særlige Nævns behandling af spørgsmål omhandlende udmeldelse, eksklusion eller afslag på optagelse som medlem oprettes et Matrikulationstribunal under ledelse af matrikulationstribun AKH.
 • For at sikre gennemførslen og forvaltningen af diverse administrative og foreningsrelaterede forskrifter oprettes under Det Særlige Nævn et Secretáriat samt et Secretariát. De to institutioner ledes af hhv. secretáriatschef ATH og secretariátschef ATH.
 • Med henblik på forstærket indsats vedrørende visse nærmere bestemte interesseområder af særlig karakter, herunder korrekt opbevaring og anvendelse af artefakter knyttet hertil, oprettes et Gehejmekulturkammer under ledelse af gehejmekulturkammerpræsident AKH.
 • Der foretages en præcisering af rammebestemmelserne for organisationens grafiske symboler m.m., for organisationens konfessionelle tilsyn samt for organisationens mulighed for at forpligte sig traktatmæssigt.

Ændringerne, der gennemføres iht. recessens § 48, stk. 2, omfatter § 2, stk. 2 og 3; § 24 d, stk. 2; § 27 j, stk. 3; § 24 k; § 29, stk. 1; § 30; § 31, stk. 1; § 31 a, stk. 1; § 35 a; § 36 l, stk. 4; § 36 m, stk. 2; § 36 n, stk. 2; § 36 o, stk. 2; §§ 36 p–r; § 45, stk. 2; § 50 a, stk. 3; § 61, stk. 2 og 3; § 71, stk. 27 og 28, og træder i kraft med øjeblikkelig virkning.

Siderne Ledelse og Struktur er opdateret med de relevante ændringer.

Revision af forfatningsrecessen

Generalsekretariatet meddeler, at FLDG’s vedtægtsmæssige grundlag, forfatningsrecessen, er blevet revideret. Forandringerne omfatter dels mindre præciseringer og justeringer og dels oprettelsen af et Justitspersonelindstillingskammer under ledelse af justitspersonelindstillingskammerpræsident AKH. Kammeret afgiver indstillinger inden udpegning af retspræsidenter, justitiariusser, dommere, tribuner og generaladvokater ved organisationens domstole.

Ændringerne, der gennemføres iht. recessens § 48, stk. 2, omfatter § 31 a, stk. 4; § 36 o; § 39, stk. 1 og 3; § 40, stk. 4; § 45, stk. 2; § 66, stk. 1 og 2; § 71, stk. 26 og 27, og træder i kraft med øjeblikkelig virkning.

Siderne Ledelse og Struktur er opdateret med de relevante ændringer.

Revision af forfatningsrecessen

Generalsekretariatet meddeler, af FLDG’s vedtægtsmæssige grundlag, forfatningsrecessen, er blevet revideret. Forandringerne omfatter bl.a. følgende:

 • Generaludenrigsrepræsentationen ændrer navn til Generalrepræsentationen, og dens ansvarsområde præciseres.
 • Der kodificeres muligheder for, at organisationen kan indgå traktatmæssige forpligtelser med eksterne parter.
 • Under Centralkoordinationshovedstyrelsen oprettes et Generaløkonomidirektorium til varetagelsen af opgaver vedrørende centralplanlægning i henseende til genoprettelsen af den samfundsmæssige ligevægt og tilvejebringelsen af hensigtsmæssige forvaltningsprocedurer desvedrørende. Generaløkonomidirektoriet ledes af generaløkonomidirektør MER.
 • Under Generaløkonomidirektoriet oprettes en central statistiktjeneste under navnet Generalstatistikkontoret. Som generalstatistiker udnævnes MER.
 • Under Generaløkonomidirektoriet oprettes tillige en central statiktjeneste under navnet Generalstatikkontoret. Som generalstatiker udnævnes MER.
 • Justervæsnet underlægges Generaløkonomidirektoriet.
 • Til varetagelse af organisationens forvaltning af opgaver vedrørende organisationens forpligtelser og indsatser som følge af bi- og multilaterale forsvarstraktater mv. oprettes en Generaldeputation for sikkerhedsrelationer. Generaldeputationen er underlagt Generalkrigskollegiet. Nærmere oplysninger kan af sikkerhedsmæssige grunde ikke gives.
 • Antallet af mulige retsforskrifter udvides, så de fremover kan omfatte (med ikke er begrænset til) afficher, anordninger, anvisninger, befalinger, bekendtgørelser, beskeder, bestemmelser, buller, bulletiner, cirkulærer, deklarationer, dekreter, diktater, direktiver, edikter, erklæringer, forholdsordrer, forordninger, forskrifter, henstillinger, henvisninger, instrukser, instruktioner, kommunikéer, kundgørelser, meddelelser, notaer, notater, noter, notifikationer, notitser, oktrojer, oprob, opråb, opslag, ordinationer, patenter, plakater, proklamaer, proklamationer, promemorier, promulgationer, påbud, pålæg, reskripter, rundskrivelser, tidender, tilhold og vitterliggørelser mv.

Ændringerne, der gennemføres iht. recessens § 48, stk. 2, omfatter kapitel VI; § 31, stk. 1; §§ 31 a og b; §§ 36 d–n; § 43 g; § 45, stk. 2; § 55, stk. 3 og 4; § 66; § 71, stk. 25 og 26, og træder i kraft med øjeblikkelig virkning.

Siderne Ledelse og Struktur er opdateret med de relevante ændringer.

Revision af forfatningsrecessen: sikkerhed, retssikkerhed og generelle forbedringer

Generalsekretariatet meddeler, at FLDG’s vedtægtsmæssige grundlag, forfatningsrecessen, er blevet revideret. Forandringerne omfatter bl.a. følgende:

Sikkerhedsmæssige tiltag

 • Under Generalsekretariatet oprettes et Gehejmekonfidenskollegium som ny koordinerende institution for organisationens civile efterretnings- og kontraspionagetiltag. Gehejmeoperationsdirektoratet underlægges fremover det nye kollegium. Som gehejmekonfidenskollegiepræsident udnævnes MER;
 • under Gehejmekonfidenskollegiet oprettes et Gehejmesikkerhedsagentur til varetagelse af organisationens kontraspionagevirksomhed. Som gehejmesikkerhedsagenturdirektør udnævnes MER;
 • Generalfogderiets opgaver præciseres;
 • til fremme af organisationens sikkerheds- og eksekutivvirksomhed oprettes et Generalgendarmeripræfektur under Generaleksekutivdirektoratet. Som generalgendarmeripræfekt udnævnes KHB;
 • det muliggøres, at FLDG kan tiltræde Haager Landkrigsordningen og Genèvekonventionerne mv.
 • under Generalfeltmarskallatet (med forbehold for forfatningsrecessens § 39, stk. 1) oprettes en Feltefterretningstjeneste; nærmere oplysninger kan af sikkerhedsmæssige årsager ikke gives;
 • ved oprettelsen af en Konfidentialkonference tillægges Konsistoriet mulighed for at drøfte spørgsmål i lukket forum, når dette kræves af hensyn til organisationens sikkerhed. Medlemmer af Konfidentialkonferencen har rang af konferensråd; nærmere oplysninger kan af sikkerhedsmæssige årsager ikke gives.

Retssikkerhedsreform

 • Gældkeriets funktion som koordinerende institution for organisationens revisionsanliggender kodificeres, og i medfør heraf indordnes Revisionsdirektionen og Generaldecisoratet under Gældkeriet;
 • Overformynderiets funktion som koordinerende institution for organisationens indre tilsynsopgaver kodificeres, og i medfør heraf indordnes eventuelle udnævnelser af statholdere og generalstatholdere under Overformynderiet;
 • til fremme af korrekt forvaltningspraksis oprettes et embede som generalombudsmand under Overformynderiet. Som generalombudsmand udnævnes MER;
 • til sikring af tilsynet med organisationens hemmelige tjenester oprettes en Gehejmeinspektion (ikke at forveksle med Generalinspektoratet) under Overformynderiet. Som gehejmeinspektor udnævnes MER;
 • Rekursprocesbevillingskammerets sammensætning præciseres;
 • til retssikkerhedens fremme oprettes et Disciplinær- og kassationskammer under Det Særlige Nævn. Som disciplinær- og kassationskammerpræsident udnævnes AKH (næstformand for Det Særlige Nævn).

Generelle administrative og konstitutionelle forbedringer

 • Organisationens forfatningsmæssige grundlag og Gehejmekabinettets rolle præciseres;
 • muligheden for oprettelse af udvalg under Generalstænderforsamlingen kodificeres;
 • organisationens retsvæsens virkefelt præciseres;
 • Generalmatrikeldirektoratet underlægges Generalkancelliet;
 • generalhofmesterembedets funktion præciseres;
 • diverse præciseringer og fejlrettelser til fremme af organisationens fortsatte trivsel.

Ændringerne, der gennemføres iht. recessens § 48, stk. 2, omfatter § 1, stk. 1, 4 og 5; § 11 a, stk. 1–3; § 13, stk. 4 og 5; § 14; § 16 c, stk. 4; § 24 d, stk. 2; §§ 24 e–j; § 28 a, stk. 1 og 6; § 28 c, stk. 1; § 28 d, stk. 2; §§ 28 e–h; § 36 j, stk. 2 og 3; § 36 k; § 38, stk. 4; § 38 b, stk. 1; § 38 c; § 39, stk. 3; § 43, stk. 3; §§ 43 a–f; § 45, stk. 2 og 4; § 46; § 49, stk. 2; § 50 a, stk. 3; § 59; § 71, stk. 24 og 25, og træder i kraft med øjeblikkelig virkning.

Siderne Ledelse og Struktur er opdateret med de relevante ændringer.

Revision af forfatningsrecessen

Generalsekretariatet meddeler, at FLDG’s vedtægtsmæssige grundlag, forfatningsrecessen, er blevet revideret. Forandringerne omfatter bl.a. følgende:

 • Der oprettes en ny domstol i første instans, Kurialretten, som modsat Rådstueretten ikke behandler sager vedrørende FLDG selv, men i stedet beskæftiger sig med sager vedrørende eksterne stater, organisationer og forvaltninger m.m. Domme og afgørelser fra Kurialretten kan indbringes for Overappellationsdomstolen. Kurialretten ledes af kurialretspræsident AKH og kurialretsjustitiarius ATH.
 • Til indbringelse af sager for Kurialretten oprettes en Generalprokurationsmagistrat under ledelse af generalprokurationsmagister ATH.
 • Til varetagelse af procesbevillingsspørgsmål vedrørende sager, der af eksterne parter ønskes indbragt for Kurialretten, oprettes under Det Særlige Nævn et Rekursprocesbevillingskammer, som ledes af én af Det Særlige Nævns mindst 60 næstformænd (AKH).
 • Der oprettes et Generaldecisorat under ledelse af generaldecisor MER, som varetager den interne revisionskontrol af Revisionsdirektionen.

Ændringerne, der gennemføres iht. recessens § 48, stk. 2, omfatter § 15, stk. 4; § 15 b; § 16 a, stk. 4; § 16 b, stk. 5; § 16 d; § 17, stk. 1; §§ 17 a, 26 b, 28 f, 36 j; § 45, stk. 2; § 71, stk. 23 og 24, og træder i kraft med øjeblikkelig virkning.

Siderne Ledelse og Struktur er opdateret med de relevante ændringer.

Revision af forfatningsrecessen og oprettelse af nye institutioner og enheder

Generalsekretariatet meddeler, at FLDG’s vedtægtsmæssige grundlag, forfatningsrecessen, er blevet revideret. Forandringerne omfatter bl.a. følgende:

 • Under Forskningsinstituttet oprettes til varetagelse af visse opgaver vedrørende organisationens kulturelle indsatsområder et Generalakademi under ledelse af generalakademipræsident AKH.
 • Under Forskningsinstituttet oprettes et Gehejmelaboratorium til varetagelse af forsøgsopgaver under ledelse af førstegehejmelaborant MER.
 • Det præciseres, at Det Særlige Nævn skal have mindst 60 næstformandsposter.

Ændringerne, der gennemføres iht. recessens § 48, stk. 2, omfatter §§ 36 f, 36 g, 36 h og 36 i; § 45, stk. 2; § 50 a, stk. 3; og § 71, stk. 21 og 22, og træder i kraft med øjeblikkelig virkning.

Samtidig oprettes et Center for White Rakkerpak-forskning (AKH, ATH, CMB, MER og TH) og et Poesicenter (AKH, ATH, KHB, MER og TH). De to centre er operationelle enheder af type II, jf. forfatningsrecessens § 36, idet enhederne dog permanent indplaceres organisatorisk under Generalakademiet og under dettes ledelse, jf. § 37, stk. 3.

Siderne Ledelse og Struktur er opdateret med de relevante ændringer.

Revision af forfatningsrecessen

Generalsekretariatet meddeler, at FLDG’s vedtægtsmæssige grundlag, forfatningsrecessen, er blevet revideret. Forandringerne omfatter bl.a. følgende:

 • Til fremme af organisationens ønologiske interesser og aktiviteter oprettes institutionen Kælderen under ledelse af kældermester ATH.
 • Med henblik på organisationens liturgiske aktiviteter mv. oprettes Kapellet og Oratoriet under ledelse af kapellan og orator TH.
 • Til sikring af korrekt varetagelse af organisationens tværgående revisionsopgaver oprettes Revisionsdirektionen under ledelse af revisionsdirektør MER.
 • Grundet aktuelle såvel som generelle omstændigheder ønskes en styrkelse af organisationens renovationsanliggender på forskellige nærmere afgrænsede problemfelter, og der oprettes derfor en Pestilenseindsatskommando under ledelse af pestilenseindsatskommandant MER.
 • Til varetagelse af organisationens centrale forskningsopgaver vedrørende visse emneområder af særlig interesse oprettes et Forskningsinstitut under ledelse af forskningsinstitutleder AKH.
 • Forskningsinstituttets opmagasineringsopgaver vil fremover varetages af det ligeledes nyoprettede Kuratorium, der ledes af kurator AKH.

Der er endvidere foretaget visse præciseringer mv. i forfatningsrecessens tekst. Ændringerne, der gennemføres iht. recessens § 48, stk. 2, omfatter §§ 24 g, 28 d og 29 a; 29 b, § 35, stk. 4; § 36, stk 1; §§ 36 c–g; § 45, stk. 2; § 50 a, stk. 3; og § 71, stk. 20 og 21, og træder i kraft med øjeblikkelig virkning.

Siderne Ledelse og Struktur er opdateret med de relevante ændringer.