Revision af forfatningsrecessen

Generalsekretariatet meddeler, af FLDG’s vedtægtsmæssige grundlag, forfatningsrecessen, er blevet revideret. Foruden mindre rettelser omfatter forandringerne bl.a. følgende:

  • De igennem mange år bestående poster som stedfortrædende næstformænd kodificeres i forfatningsrecessen.
  • Organisationens forlagsvirksomhed under ledelse af forlagschef TH forankres organisatorisk under generalhofmester AKH.
  • Det præciseres (§ 17), at enhver fysisk og juridisk person uden undtagelse er forpligtet til at efterkomme FLDG’s domstoles beslutninger, kendelser og domme.
  • Kataloget over anvendelige typer af retsforskrifter (§ 66) udvides til også at omfatte dekretaler, love og memoranda, således at listen nu omfatter (men ikke er begrænset til) afficher, anordninger, anvisninger, befalinger, bekendtgørelser, beskeder, bestemmelser, buller, bulletiner, cirkulærer, deklarationer, dekretaler, dekreter, diktater, direktiver, edikter, erklæringer, forholdsordrer, forordninger, forskrifter, henstillinger, henvisninger, instrukser, instruktioner, instrumenter, kommunikéer, kundgørelser, love, meddelelser, memoranda, notaer, notater, noter, notifikationer, notitser, oktrojer, oprob, opråb, opslag, ordinationer, patenter, plakater, proklamaer, proklamationer, promemorier, promulgationer, påbud, pålæg, reskripter, rundskrivelser, tidender, tilhold og vitterliggørelser mv.

Ændringerne, der gennemføres iht. recessens § 48, stk. 2, omfatter § 1, stk. 2; § 3, stk. 1; § 10, stk. 3; § 16 d, stk. 4 og 6; § 17, stk. 1; § 24 l; § 36 e, stk. 2; § 36 f, stk. 2; § 36 g, stk. 2; § 36 p, stk. 1; § 45, stk. 2; § 66, stk. 1; § 71, stk. 28 og 29, og træder i kraft med øjeblikkelig virkning.

Siderne Ledelse og Struktur er opdateret med de relevante ændringer.