Revision af forfatningsrecessen

Generalsekretariatet meddeler, af FLDG’s vedtægtsmæssige grundlag, forfatningsrecessen, er blevet revideret. Forandringerne omfatter bl.a. følgende:

  • Bestemmelserne vedrørende organisationens suverænitet præciseres.
  • Til varetagelse af tilsynet med og approbation af organisationens udgivelser oprettes under Generalsuperintendanturen et Censorat under ledelse af censor MER.
  • Der indføres nye bestemmelser for medlemmers udmeldelse i tilfælde af dødsfald.
  • Til beskyttelse af såvel medlemmernes som organisationens berettigede interesser indføres der nye bestemmelser for indskrænkninger i medlemmernes rettigheder, herunder muligheden for relegation, hvor medlemmets rettigheder midlertidigt indskrænkes eller bortfalder, mens medlemmets forpligtelser består. Secretáriatschefens og secretariátschefens funktion i forbindelse med forkyndelse af eksklusion præciseres tillige.

Ændringerne, der gennemføres iht. recessens § 48, stk. 2, omfatter § 3, stk. 1; § 29 c; § 36 p, stk. 1; § 45, stk. 2; § 50, stk. 3; §§ 50 a, 50 b, 50 c, 54, 54 b; § 71, stk. 29 og 30, og træder i kraft med øjeblikkelig virkning.

Siderne Ledelse og Struktur er opdateret med de relevante ændringer.