Revision af forfatningsrecessen

Generalsekretariatet meddeler, af FLDG’s vedtægtsmæssige grundlag, forfatningsrecessen, er blevet revideret. Forandringerne omfatter bl.a. følgende:

 • Bestemmelserne vedrørende organisationens suverænitet præciseres.
 • Til varetagelse af tilsynet med og approbation af organisationens udgivelser oprettes under Generalsuperintendanturen et Censorat under ledelse af censor MER.
 • Der indføres nye bestemmelser for medlemmers udmeldelse i tilfælde af dødsfald.
 • Til beskyttelse af såvel medlemmernes som organisationens berettigede interesser indføres der nye bestemmelser for indskrænkninger i medlemmernes rettigheder, herunder muligheden for relegation, hvor medlemmets rettigheder midlertidigt indskrænkes eller bortfalder, mens medlemmets forpligtelser består. Secretáriatschefens og secretariátschefens funktion i forbindelse med forkyndelse af eksklusion præciseres tillige.

Ændringerne, der gennemføres iht. recessens § 48, stk. 2, omfatter § 3, stk. 1; § 29 c; § 36 p, stk. 1; § 45, stk. 2; § 50, stk. 3; §§ 50 a, 50 b, 50 c, 54, 54 b; § 71, stk. 29 og 30, og træder i kraft med øjeblikkelig virkning.

Siderne Ledelse og Struktur er opdateret med de relevante ændringer.

Revision af forfatningsrecessen

Generalsekretariatet meddeler, af FLDG’s vedtægtsmæssige grundlag, forfatningsrecessen, er blevet revideret. Foruden mindre rettelser omfatter forandringerne bl.a. følgende:

 • De igennem mange år bestående poster som stedfortrædende næstformænd kodificeres i forfatningsrecessen.
 • Organisationens forlagsvirksomhed under ledelse af forlagschef TH forankres organisatorisk under generalhofmester AKH.
 • Det præciseres (§ 17), at enhver fysisk og juridisk person uden undtagelse er forpligtet til at efterkomme FLDG’s domstoles beslutninger, kendelser og domme.
 • Kataloget over anvendelige typer af retsforskrifter (§ 66) udvides til også at omfatte dekretaler, love og memoranda, således at listen nu omfatter (men ikke er begrænset til) afficher, anordninger, anvisninger, befalinger, bekendtgørelser, beskeder, bestemmelser, buller, bulletiner, cirkulærer, deklarationer, dekretaler, dekreter, diktater, direktiver, edikter, erklæringer, forholdsordrer, forordninger, forskrifter, henstillinger, henvisninger, instrukser, instruktioner, instrumenter, kommunikéer, kundgørelser, love, meddelelser, memoranda, notaer, notater, noter, notifikationer, notitser, oktrojer, oprob, opråb, opslag, ordinationer, patenter, plakater, proklamaer, proklamationer, promemorier, promulgationer, påbud, pålæg, reskripter, rundskrivelser, tidender, tilhold og vitterliggørelser mv.

Ændringerne, der gennemføres iht. recessens § 48, stk. 2, omfatter § 1, stk. 2; § 3, stk. 1; § 10, stk. 3; § 16 d, stk. 4 og 6; § 17, stk. 1; § 24 l; § 36 e, stk. 2; § 36 f, stk. 2; § 36 g, stk. 2; § 36 p, stk. 1; § 45, stk. 2; § 66, stk. 1; § 71, stk. 28 og 29, og træder i kraft med øjeblikkelig virkning.

Siderne Ledelse og Struktur er opdateret med de relevante ændringer.

Nye poster og høringssvar

Alle relevante FLDG-institutioner og -enheder følger nøje den aktuelle udvikling i Østersøområdet. Til fortsat fremme af organisationens indsats i denne region har organisationens kompetente institutioner derfor besluttet, at der oprettes en række nye poster:

 • AKH udnævnes til indsatsleder i Pommern, Kasjubien og Mellemste Østersø.
 • ATH udnævnes til kommissær for atomenergispørgsmål.
 • TH udnævnes til kommissær for baltiske sikkerhedsanliggender.

Den førstnævnte post har status som operativ enhed af type I (underlagt Generalkommandanturen), mens de to sidstnævnte poster har status som operative enheder af type II (underlagt Generalinspektoratet). Indsatslederen i Pommern, Kasjubien og Mellemste Østersø samt kommissæren for baltiske sikkerhedsanliggender optager ethvert nødvendigt samarbejde med Den Stående Komité for Østersøen/Baltikum.

Samtidig meddeles det, at FLDG afgiver følgende høringssvar til Polens Generaldirektorat for Miljøbeskyttelses igangværende høring i medfør af Espoo-konventionen i anledning af miljøkonsekvensrapporten for det kernekraftværk, som påtænkes opført ved Østersøen:

Henset til Republikken Polens ønske om strategisk energiuafhængighed såvel som nedbringelse af kulkraftens andel af energiforsyningen udtrykker FLDG hermed sit bifald til Polskie Elektrownie Jądrowes planer om opførelse af et trykvandsreaktorbaseret atomenergianlæg ved Choczewo.

Spørgsmålet har i FLDG’s organisation været behandlet af alle relevante institutioner og operative enheder, herunder Den Stående Komité for Østersøen/Baltikum; indsatslederen for Nordtyskland/vestlige Østersø; indsatslederen for Pommern, Kasjubien og Mellemste Østersø; indsatslederen for Sverige; indsatslederen for Letland; indsatslederen for Litauen; indsatslederen for Gotland; indsatslederen for Øland; Kommandantur Bornholm; Koordinationsråd Østdanmark/Hovedstaden; Overkommandantur Skånelandene; Overkommandantur Storkøbenhavn; Den Stående Komité for Sydfyn og Øerne; kommissæren for atomenergispørgsmål; og kommissæren for baltiske sikkerhedsanliggender.

Dette høringssvar er udstedt bl.a. i medfør af forfatningsrecessens § 66, stk. 1.

FLDG har ingen yderligere kommentarer.

Nye operative enheder og poster

Med henblik på en forstærket og bedre koordineret indsats på forskellige områder af nærmere afgrænset karakter har FLDG’s kompetente organer besluttet at foretage visse nyoprettelser af operative enheder såvel som afledte og/eller på andre måder hensigtsmæssige ændringer i allerede bestående operative enheder:

 • AKH, der allerede er indsatsleder i Ægypten, udnævnes til kommissær for koptiske anliggender. AKH udpeges tillige som indsatsleder i Litauen.
 • ATH‘s titel af indsatsleder i Nordtyskland/Østersøen ændres til indsatsleder i Nordtyskland/vestlige Østersø. ATH udpeges tillige som indsatsleder i Spanien.
 • TH udnævnes til indsatsleder på Gotland og indsatsleder på Øland samt kommissær for hansestædernes kulturarv.
 • Der oprettes en Stående Komité for Østersøen/Baltikum bestående af AKH, ATH og TH. Komitéen optager ethvert nødvendigt samarbejde med alle relevante enheder mv., herunder indsatslederne i Estland, Finland, Gotland, Letland, Litauen, Nordtyskland/vestlige Østersø, Sverige, Øland og Ålandsøerne, kommissæren for nordtyske told- og grænseanliggender, Kommandantur Bornholm, Koordinationsråd Østdanmark/Hovedstaden, Overkommandantur Skånelandene, Overkommandantur Storkøbenhavn, Den Stående Komité for Sydfyn og Øerne, kommissæren for hansestædernes kulturarv samt Analyse- og operationscentret for Skånelandenes befrielse.

De nye poster og enheder regnes for operative enheder af type I (underlagt Generalkommandanturen), idet dog posterne som kommissær for koptiske anliggender og kommissær for hansestædernes kulturarv anses for operative enheder af type II (underlagt Generalinspektoratet).

Revision af forfatningsrecessen

Generalsekretariatet meddeler, af FLDG’s vedtægtsmæssige grundlag, forfatningsrecessen, er blevet revideret. Forandringerne omfatter bl.a. følgende:

 • Til varetagelse af tilsynet med midlertidig, tvangsmæssig beskyttelsesforvaltning af eksterne strukturer eller besiddelser oprettes et Generalprotektorat under ledelse af generalprotektor ATH.
 • Til varetagelse af Det Særlige Nævns behandling af spørgsmål omhandlende udmeldelse, eksklusion eller afslag på optagelse som medlem oprettes et Matrikulationstribunal under ledelse af matrikulationstribun AKH.
 • For at sikre gennemførslen og forvaltningen af diverse administrative og foreningsrelaterede forskrifter oprettes under Det Særlige Nævn et Secretáriat samt et Secretariát. De to institutioner ledes af hhv. secretáriatschef ATH og secretariátschef ATH.
 • Med henblik på forstærket indsats vedrørende visse nærmere bestemte interesseområder af særlig karakter, herunder korrekt opbevaring og anvendelse af artefakter knyttet hertil, oprettes et Gehejmekulturkammer under ledelse af gehejmekulturkammerpræsident AKH.
 • Der foretages en præcisering af rammebestemmelserne for organisationens grafiske symboler m.m., for organisationens konfessionelle tilsyn samt for organisationens mulighed for at forpligte sig traktatmæssigt.

Ændringerne, der gennemføres iht. recessens § 48, stk. 2, omfatter § 2, stk. 2 og 3; § 24 d, stk. 2; § 27 j, stk. 3; § 24 k; § 29, stk. 1; § 30; § 31, stk. 1; § 31 a, stk. 1; § 35 a; § 36 l, stk. 4; § 36 m, stk. 2; § 36 n, stk. 2; § 36 o, stk. 2; §§ 36 p–r; § 45, stk. 2; § 50 a, stk. 3; § 61, stk. 2 og 3; § 71, stk. 27 og 28, og træder i kraft med øjeblikkelig virkning.

Siderne Ledelse og Struktur er opdateret med de relevante ændringer.

Revision af forfatningsrecessen

Generalsekretariatet meddeler, at FLDG’s vedtægtsmæssige grundlag, forfatningsrecessen, er blevet revideret. Forandringerne omfatter dels mindre præciseringer og justeringer og dels oprettelsen af et Justitspersonelindstillingskammer under ledelse af justitspersonelindstillingskammerpræsident AKH. Kammeret afgiver indstillinger inden udpegning af retspræsidenter, justitiariusser, dommere, tribuner og generaladvokater ved organisationens domstole.

Ændringerne, der gennemføres iht. recessens § 48, stk. 2, omfatter § 31 a, stk. 4; § 36 o; § 39, stk. 1 og 3; § 40, stk. 4; § 45, stk. 2; § 66, stk. 1 og 2; § 71, stk. 26 og 27, og træder i kraft med øjeblikkelig virkning.

Siderne Ledelse og Struktur er opdateret med de relevante ændringer.

Revision af forfatningsrecessen

Generalsekretariatet meddeler, af FLDG’s vedtægtsmæssige grundlag, forfatningsrecessen, er blevet revideret. Forandringerne omfatter bl.a. følgende:

 • Generaludenrigsrepræsentationen ændrer navn til Generalrepræsentationen, og dens ansvarsområde præciseres.
 • Der kodificeres muligheder for, at organisationen kan indgå traktatmæssige forpligtelser med eksterne parter.
 • Under Centralkoordinationshovedstyrelsen oprettes et Generaløkonomidirektorium til varetagelsen af opgaver vedrørende centralplanlægning i henseende til genoprettelsen af den samfundsmæssige ligevægt og tilvejebringelsen af hensigtsmæssige forvaltningsprocedurer desvedrørende. Generaløkonomidirektoriet ledes af generaløkonomidirektør MER.
 • Under Generaløkonomidirektoriet oprettes en central statistiktjeneste under navnet Generalstatistikkontoret. Som generalstatistiker udnævnes MER.
 • Under Generaløkonomidirektoriet oprettes tillige en central statiktjeneste under navnet Generalstatikkontoret. Som generalstatiker udnævnes MER.
 • Justervæsnet underlægges Generaløkonomidirektoriet.
 • Til varetagelse af organisationens forvaltning af opgaver vedrørende organisationens forpligtelser og indsatser som følge af bi- og multilaterale forsvarstraktater mv. oprettes en Generaldeputation for sikkerhedsrelationer. Generaldeputationen er underlagt Generalkrigskollegiet. Nærmere oplysninger kan af sikkerhedsmæssige grunde ikke gives.
 • Antallet af mulige retsforskrifter udvides, så de fremover kan omfatte (med ikke er begrænset til) afficher, anordninger, anvisninger, befalinger, bekendtgørelser, beskeder, bestemmelser, buller, bulletiner, cirkulærer, deklarationer, dekreter, diktater, direktiver, edikter, erklæringer, forholdsordrer, forordninger, forskrifter, henstillinger, henvisninger, instrukser, instruktioner, kommunikéer, kundgørelser, meddelelser, notaer, notater, noter, notifikationer, notitser, oktrojer, oprob, opråb, opslag, ordinationer, patenter, plakater, proklamaer, proklamationer, promemorier, promulgationer, påbud, pålæg, reskripter, rundskrivelser, tidender, tilhold og vitterliggørelser mv.

Ændringerne, der gennemføres iht. recessens § 48, stk. 2, omfatter kapitel VI; § 31, stk. 1; §§ 31 a og b; §§ 36 d–n; § 43 g; § 45, stk. 2; § 55, stk. 3 og 4; § 66; § 71, stk. 25 og 26, og træder i kraft med øjeblikkelig virkning.

Siderne Ledelse og Struktur er opdateret med de relevante ændringer.

Revision af forfatningsrecessen: sikkerhed, retssikkerhed og generelle forbedringer

Generalsekretariatet meddeler, at FLDG’s vedtægtsmæssige grundlag, forfatningsrecessen, er blevet revideret. Forandringerne omfatter bl.a. følgende:

Sikkerhedsmæssige tiltag

 • Under Generalsekretariatet oprettes et Gehejmekonfidenskollegium som ny koordinerende institution for organisationens civile efterretnings- og kontraspionagetiltag. Gehejmeoperationsdirektoratet underlægges fremover det nye kollegium. Som gehejmekonfidenskollegiepræsident udnævnes MER;
 • under Gehejmekonfidenskollegiet oprettes et Gehejmesikkerhedsagentur til varetagelse af organisationens kontraspionagevirksomhed. Som gehejmesikkerhedsagenturdirektør udnævnes MER;
 • Generalfogderiets opgaver præciseres;
 • til fremme af organisationens sikkerheds- og eksekutivvirksomhed oprettes et Generalgendarmeripræfektur under Generaleksekutivdirektoratet. Som generalgendarmeripræfekt udnævnes KHB;
 • det muliggøres, at FLDG kan tiltræde Haager Landkrigsordningen og Genèvekonventionerne mv.
 • under Generalfeltmarskallatet (med forbehold for forfatningsrecessens § 39, stk. 1) oprettes en Feltefterretningstjeneste; nærmere oplysninger kan af sikkerhedsmæssige årsager ikke gives;
 • ved oprettelsen af en Konfidentialkonference tillægges Konsistoriet mulighed for at drøfte spørgsmål i lukket forum, når dette kræves af hensyn til organisationens sikkerhed. Medlemmer af Konfidentialkonferencen har rang af konferensråd; nærmere oplysninger kan af sikkerhedsmæssige årsager ikke gives.

Retssikkerhedsreform

 • Gældkeriets funktion som koordinerende institution for organisationens revisionsanliggender kodificeres, og i medfør heraf indordnes Revisionsdirektionen og Generaldecisoratet under Gældkeriet;
 • Overformynderiets funktion som koordinerende institution for organisationens indre tilsynsopgaver kodificeres, og i medfør heraf indordnes eventuelle udnævnelser af statholdere og generalstatholdere under Overformynderiet;
 • til fremme af korrekt forvaltningspraksis oprettes et embede som generalombudsmand under Overformynderiet. Som generalombudsmand udnævnes MER;
 • til sikring af tilsynet med organisationens hemmelige tjenester oprettes en Gehejmeinspektion (ikke at forveksle med Generalinspektoratet) under Overformynderiet. Som gehejmeinspektor udnævnes MER;
 • Rekursprocesbevillingskammerets sammensætning præciseres;
 • til retssikkerhedens fremme oprettes et Disciplinær- og kassationskammer under Det Særlige Nævn. Som disciplinær- og kassationskammerpræsident udnævnes AKH (næstformand for Det Særlige Nævn).

Generelle administrative og konstitutionelle forbedringer

 • Organisationens forfatningsmæssige grundlag og Gehejmekabinettets rolle præciseres;
 • muligheden for oprettelse af udvalg under Generalstænderforsamlingen kodificeres;
 • organisationens retsvæsens virkefelt præciseres;
 • Generalmatrikeldirektoratet underlægges Generalkancelliet;
 • generalhofmesterembedets funktion præciseres;
 • diverse præciseringer og fejlrettelser til fremme af organisationens fortsatte trivsel.

Ændringerne, der gennemføres iht. recessens § 48, stk. 2, omfatter § 1, stk. 1, 4 og 5; § 11 a, stk. 1–3; § 13, stk. 4 og 5; § 14; § 16 c, stk. 4; § 24 d, stk. 2; §§ 24 e–j; § 28 a, stk. 1 og 6; § 28 c, stk. 1; § 28 d, stk. 2; §§ 28 e–h; § 36 j, stk. 2 og 3; § 36 k; § 38, stk. 4; § 38 b, stk. 1; § 38 c; § 39, stk. 3; § 43, stk. 3; §§ 43 a–f; § 45, stk. 2 og 4; § 46; § 49, stk. 2; § 50 a, stk. 3; § 59; § 71, stk. 24 og 25, og træder i kraft med øjeblikkelig virkning.

Siderne Ledelse og Struktur er opdateret med de relevante ændringer.

Nye skånelandske tiltag

Med henblik på en forstærket indsats i Skånelandene har FLDG’s kompetente organer foranstaltet en række organisatoriske tiltag:

 • Der oprettes en Kommandantur Bornholm/Hammershus med MER som kommandant. Kommandanturen indgår i den ligeledes nyoprettede Overkommandantur Skånelandene med MER som overkommandant. Enhederne er operative enheder af type I (underlagt Generalkommandanturen).
 • Den operative enhed Koordinationsråd Østdanmark/Hovedstaden (som også omfatter Skånelandene) omorganiseres, så rådet fremover består af AKH, ATH, MER og TH.
 • Der oprettes en ny enhed for at forberede arbejdet med at indføre passende operative og institutionelle tiltag (herunder mulige forandringer af forfatningsrecessen) med henblik på at fremme Danmarks genforening med de besatte dele af Skånelandene (Skåne, Halland og Blekinge), også henset til områdets nuværende og fremtidige demografiske beskaffenhed. Enheden benævnes Analyse- og operationscentret for Skånelandenes befrielse og er som enhed af type II underlagt Generalinspektoratet, men indordnes permanent under Gehejmeoperationsdirektoratet (jf. forfatningsrecessens § 37, stk. 3). Enheden bemandes identisk med Koordinationsråd Østdanmark/Hovedstaden og samarbejder med alle relevante institutioner og enheder, herunder Generalprokurationsmagistraten, Generalkommandanturen, Pestilenseindsatskommandoen, Generalakademiet, Det Særlige Nævn, Generaleksekutivdirektoratet, Generalkrigskollegiet, Overkommandantur Skånelandene og Kommandantur Bornholm/Hammershus mv.

Revision af forfatningsrecessen

Generalsekretariatet meddeler, at FLDG’s vedtægtsmæssige grundlag, forfatningsrecessen, er blevet revideret. Forandringerne omfatter bl.a. følgende:

 • Der oprettes en ny domstol i første instans, Kurialretten, som modsat Rådstueretten ikke behandler sager vedrørende FLDG selv, men i stedet beskæftiger sig med sager vedrørende eksterne stater, organisationer og forvaltninger m.m. Domme og afgørelser fra Kurialretten kan indbringes for Overappellationsdomstolen. Kurialretten ledes af kurialretspræsident AKH og kurialretsjustitiarius ATH.
 • Til indbringelse af sager for Kurialretten oprettes en Generalprokurationsmagistrat under ledelse af generalprokurationsmagister ATH.
 • Til varetagelse af procesbevillingsspørgsmål vedrørende sager, der af eksterne parter ønskes indbragt for Kurialretten, oprettes under Det Særlige Nævn et Rekursprocesbevillingskammer, som ledes af én af Det Særlige Nævns mindst 60 næstformænd (AKH).
 • Der oprettes et Generaldecisorat under ledelse af generaldecisor MER, som varetager den interne revisionskontrol af Revisionsdirektionen.

Ændringerne, der gennemføres iht. recessens § 48, stk. 2, omfatter § 15, stk. 4; § 15 b; § 16 a, stk. 4; § 16 b, stk. 5; § 16 d; § 17, stk. 1; §§ 17 a, 26 b, 28 f, 36 j; § 45, stk. 2; § 71, stk. 23 og 24, og træder i kraft med øjeblikkelig virkning.

Siderne Ledelse og Struktur er opdateret med de relevante ændringer.