Revision af forfatningsrecessen

Generalsekretariatet meddeler, af FLDG’s vedtægtsmæssige grundlag, forfatningsrecessen, er blevet revideret. Forandringerne omfatter bl.a. følgende:

  • Til varetagelse af tilsynet med midlertidig, tvangsmæssig beskyttelsesforvaltning af eksterne strukturer eller besiddelser oprettes et Generalprotektorat under ledelse af generalprotektor ATH.
  • Til varetagelse af Det Særlige Nævns behandling af spørgsmål omhandlende udmeldelse, eksklusion eller afslag på optagelse som medlem oprettes et Matrikulationstribunal under ledelse af matrikulationstribun AKH.
  • For at sikre gennemførslen og forvaltningen af diverse administrative og foreningsrelaterede forskrifter oprettes under Det Særlige Nævn et Secretáriat samt et Secretariát. De to institutioner ledes af hhv. secretáriatschef ATH og secretariátschef ATH.
  • Med henblik på forstærket indsats vedrørende visse nærmere bestemte interesseområder af særlig karakter, herunder korrekt opbevaring og anvendelse af artefakter knyttet hertil, oprettes et Gehejmekulturkammer under ledelse af gehejmekulturkammerpræsident AKH.
  • Der foretages en præcisering af rammebestemmelserne for organisationens grafiske symboler m.m., for organisationens konfessionelle tilsyn samt for organisationens mulighed for at forpligte sig traktatmæssigt.

Ændringerne, der gennemføres iht. recessens § 48, stk. 2, omfatter § 2, stk. 2 og 3; § 24 d, stk. 2; § 27 j, stk. 3; § 24 k; § 29, stk. 1; § 30; § 31, stk. 1; § 31 a, stk. 1; § 35 a; § 36 l, stk. 4; § 36 m, stk. 2; § 36 n, stk. 2; § 36 o, stk. 2; §§ 36 p–r; § 45, stk. 2; § 50 a, stk. 3; § 61, stk. 2 og 3; § 71, stk. 27 og 28, og træder i kraft med øjeblikkelig virkning.

Siderne Ledelse og Struktur er opdateret med de relevante ændringer.