Justering af investeringsmål

Generalskat- og rentekammeret meddeler: Henset til ønsket om forbedret udnyttelse af FLDG’s fiskale kapaciteter og under henvisning til organisationens målsætninger har Fiskusforvaltningen foretaget visse ændringer i organisationens strategiske investeringstiltag.

Henset til organisationens retlige og økonomiske stilling har eksekveringen af de nævnte initiativer med Generalsekretariatets assistance fundet sted under inddragelse af bistand fra privat side, jf. forfatningsrecessens § 18, stk. 5.

Nærmere oplysninger kan af sikkerhedsmæssige grunde ikke gives.