Fornyede strategiske investeringstiltag

Generalskat- og rentekammeret meddeler: Under behørigt hensyn til den herskende geopolitiske og makroøkonomiske situation har Fiskusforvaltningen efter omfattende drøftelser i Gehejmekabinettet foretaget fornyede investeringstiltag med henblik på fortsat styrkelse af organisationens fiskale formåen såvel som på strategisk understøttelse af organisationens formål.

Under henvisning til organisationens retlige og økonomiske stilling har eksekveringen af de nævnte initiativer med Generalsekretariatets assistance fundet sted under inddragelse af bistand fra privat side, jf. forfatningsrecessens § 18, stk. 5.

Nærmere oplysninger kan af sikkerhedsmæssige grunde ikke gives.