Revision af forfatningsrecessen og oprettelse af nye institutioner og enheder

Generalsekretariatet meddeler, at FLDG’s vedtægtsmæssige grundlag, forfatningsrecessen, er blevet revideret. Forandringerne omfatter bl.a. følgende:

  • Under Forskningsinstituttet oprettes til varetagelse af visse opgaver vedrørende organisationens kulturelle indsatsområder et Generalakademi under ledelse af generalakademipræsident AKH.
  • Under Forskningsinstituttet oprettes et Gehejmelaboratorium til varetagelse af forsøgsopgaver under ledelse af førstegehejmelaborant MER.
  • Det præciseres, at Det Særlige Nævn skal have mindst 60 næstformandsposter.

Ændringerne, der gennemføres iht. recessens § 48, stk. 2, omfatter §§ 36 f, 36 g, 36 h og 36 i; § 45, stk. 2; § 50 a, stk. 3; og § 71, stk. 21 og 22, og træder i kraft med øjeblikkelig virkning.

Samtidig oprettes et Center for White Rakkerpak-forskning (AKH, ATH, CMB, MER og TH) og et Poesicenter (AKH, ATH, KHB, MER og TH). De to centre er operationelle enheder af type II, jf. forfatningsrecessens § 36, idet enhederne dog permanent indplaceres organisatorisk under Generalakademiet og under dettes ledelse, jf. § 37, stk. 3.

Siderne Ledelse og Struktur er opdateret med de relevante ændringer.