Revision af forfatningsrecessen

Generalsekretariatet meddeler, at FLDG’s vedtægtsmæssige grundlag, forfatningsrecessen, er blevet revideret. Forandringerne omfatter bl.a. følgende:

  • Til fremme af organisationens ønologiske interesser og aktiviteter oprettes institutionen Kælderen under ledelse af kældermester ATH.
  • Med henblik på organisationens liturgiske aktiviteter mv. oprettes Kapellet og Oratoriet under ledelse af kapellan og orator TH.
  • Til sikring af korrekt varetagelse af organisationens tværgående revisionsopgaver oprettes Revisionsdirektionen under ledelse af revisionsdirektør MER.
  • Grundet aktuelle såvel som generelle omstændigheder ønskes en styrkelse af organisationens renovationsanliggender på forskellige nærmere afgrænsede problemfelter, og der oprettes derfor en Pestilenseindsatskommando under ledelse af pestilenseindsatskommandant MER.
  • Til varetagelse af organisationens centrale forskningsopgaver vedrørende visse emneområder af særlig interesse oprettes et Forskningsinstitut under ledelse af forskningsinstitutleder AKH.
  • Forskningsinstituttets opmagasineringsopgaver vil fremover varetages af det ligeledes nyoprettede Kuratorium, der ledes af kurator AKH.

Der er endvidere foretaget visse præciseringer mv. i forfatningsrecessens tekst. Ændringerne, der gennemføres iht. recessens § 48, stk. 2, omfatter §§ 24 g, 28 d og 29 a; 29 b, § 35, stk. 4; § 36, stk 1; §§ 36 c–g; § 45, stk. 2; § 50 a, stk. 3; og § 71, stk. 20 og 21, og træder i kraft med øjeblikkelig virkning.

Siderne Ledelse og Struktur er opdateret med de relevante ændringer.