Forholdsregler under coronaviruspandemien

Som det vil være enhver korrekt oplyst bekendt, fastlægger FLDG’s forfatningsreces, at “organisationen træffer de til sin drift og sine måls realisering nødvendige foranstaltninger og fremskaffer de deshenseende nødvendige midler” (§ 5, stk. 3). I medfør bl.a. heraf henstilles der til, at organisationens institutioner og medlemmer under den nuværende situations givne forhold foretager enhver handling, der af de pågældende anses for nødvendig inden for gældende regler i medfør af forfatningsrecessens bestemmelser og alle i tilknytning hertil udstedte retningslinjer mv.

Opmærksomheden henledes endvidere på forfatningsrecessens § 48, stk. 3, i henhold til hvilken organisationens øverste ledelses gennemførelse af påkrævede nødretlige foranstaltninger kan foretages uafhængigt af en eventuel national undtagelsestilstand. Det oplyses derhos, at der på nuværende tidspunkt ikke er truffet bestemmelse om gennemførelse af undtagelsestilstand i organisationen, jf. forfatningsrecessens § 48, stk. 4.

Nærmere oplysninger vil gives ad relevante kanaler på passende tidspunkter.