Revision af forfatningsrecessen

Generalsekretariatet meddeler, at FLDG’s vedtægtsmæssige grundlag, forfatningsrecessen, er blevet revideret. Forandringerne omfatter bl.a. følgende:

  • Generaladvokaturen bemandes fremover af flere generaladvokater. Foruden generaladvokat ATH varetages embedet fremover også af generaladvokat AKH.
  • Der oprettes et embede som drost. Drosten varetager opsynet med organisationens institutioners korrekte og fyldestgørende efterlevelse af principperne om effektivt-bureaukratisk gehejmeforvaltning. Som drost udnævnes MER.
  • I tilknytning til drostembedet oprettes tillige et embede som gældker. Gælkeriet ledes af MER.
  • Der oprettes et Generalfogderi, ledet af generalfoged KHB. Generalfogeden varetager visse opgaver under Generaleksekutivdirektoratet.
  • Der oprettes et embede som generalhofmester. Til denne post udnævnes AKH. Generalhofmesteren varetager visse forberedende, indre forvaltningsopgaver.
  • Til fremme af visse tilbagetrængningsopgaver oprettes Centralkoordinationshovedstyrelsen, der under Generalinspektoratets myndighed fremover leder Generalkommissariatet for forberedelse af planlægningen af anlæggelse og drift af visse i naturen beliggende institutioner samt Justervæsenet og den forvaltningsmæssige betjening af Det Særlige Nævn. Som centralkoordinationshovedstyrelsesdirektør udnævnes MER.

Ændringerne, der gennemføres iht. recessens § 48, stk. 2, omfatter § 15 b; § 16 c, stk. 4; § 17 a, stk. 2; §§ 24 f, 28 b, 28, 36 a–d og 38 b; § 40, stk 3; § 45, stk. 2; § 46; § 50 a, stk. 3; § 55, stk. 2; og § 71, stk. 19 og 20, og træder i kraft med øjeblikkelig virkning.

Siderne Ledelse og Struktur er opdateret med de relevante ændringer.