Bidrag til retfærdighed og frihed

FLDG ønsker at bidrage til fædrelandets forsvar, herunder bekæmpelsen af sovjetkommunismen, og til fremme af forskningsfriheden (jf. forfatningsrecessens § 5).

På initiativ af generalprokurøren mv. er det derfor af Gehejmekabinettet besluttet at lade FLDG støtte Bent Jensen-foreningens indsamling, der finder sted i anledning af Højesterets domfældelse i sagen om journalist Jørgen Dragsdahls forbindelser med den sovjetiske efterretnings- og sikkerhedstjeneste, KGB.

Med gehejmerådsformandens bemyndigelse har Generalsekretariatet desårsag via Generalskat- og rentekammeret foranlediget Fiskusforvaltningen til (jf. forfatningsrecessens § 21) fra FLDG’s likvide midler at anvise et beløb til bemeldte forenings konto; beløbets størrelse kan af sikkerhedsmæssige grunde ikke oplyses.

FLDG opfordrer medlemmer og andre til ligeledes at bidrage til den gode sag, der kan støttes via Bent Jensen-foreningens hjemmeside. Samtidig opfordres der til også at støtte FLDG – se kontonr. på siden Om organisationen.