Nye skånelandske tiltag

Med henblik på en forstærket indsats i Skånelandene har FLDG’s kompetente organer foranstaltet en række organisatoriske tiltag:

  • Der oprettes en Kommandantur Bornholm/Hammershus med MER som kommandant. Kommandanturen indgår i den ligeledes nyoprettede Overkommandantur Skånelandene med MER som overkommandant. Enhederne er operative enheder af type I (underlagt Generalkommandanturen).
  • Den operative enhed Koordinationsråd Østdanmark/Hovedstaden (som også omfatter Skånelandene) omorganiseres, så rådet fremover består af AKH, ATH, MER og TH.
  • Der oprettes en ny enhed for at forberede arbejdet med at indføre passende operative og institutionelle tiltag (herunder mulige forandringer af forfatningsrecessen) med henblik på at fremme Danmarks genforening med de besatte dele af Skånelandene (Skåne, Halland og Blekinge), også henset til områdets nuværende og fremtidige demografiske beskaffenhed. Enheden benævnes Analyse- og operationscentret for Skånelandenes befrielse og er som enhed af type II underlagt Generalinspektoratet, men indordnes permanent under Gehejmeoperationsdirektoratet (jf. forfatningsrecessens § 37, stk. 3). Enheden bemandes identisk med Koordinationsråd Østdanmark/Hovedstaden og samarbejder med alle relevante institutioner og enheder, herunder Generalprokurationsmagistraten, Generalkommandanturen, Pestilenseindsatskommandoen, Generalakademiet, Det Særlige Nævn, Generaleksekutivdirektoratet, Generalkrigskollegiet, Overkommandantur Skånelandene og Kommandantur Bornholm/Hammershus mv.

Nye poster og indsatsområder

Den i går proklamerede forandring i organisationens ledelse har allerede kastet nye resultater af sig i form af en fortsat udbygning af FLDG’s organisatoriske apparat.

Således er det blevet besluttet at udnævne AKH til indsatsleder i Ægypten og hovedansvarlig for Hans Ø. KHB tildeles titel af chefobservatør for Danmarks diger og indsatsleder i Canada og udstyres desuden med titel af kabinetssekretær, idet dog først en kommende revision af forfatningsrecessen vil muliggøre offentliggørelse af yderligere oplysninger ang. sidstnævnte posts funktion og betydning; ved samme lejlighed vil posten forandres fra en operativ enhed af type II til en egentlig organisationsinstitution efter recessens bestemmelser. Endelig udnævnes ATH til indsatsleder i Neuengland og TH til indsatsleder på Helnæs. Se også siderne Ledelse og Struktur.

Forandringer i organisationens ledelse

Forstærket organisatorisk aktivitet hen over efteråret medfører nu forandringer i sammensætningen af organisationens ledende organer.

Forandringerne indebærer for det første, at organisationens øverste ledelse, Gehejmerådet, udvides til fremover at bestå af TH (formand), JDP (næstformand), SS, ATH (stedfortrædende næstformand), MER (2. stedfortrædende næstformand), KHB og AKH. Alle de nævnte har – foruden andre gradsbetegnelser – rang af gehejmeråd.

Endvidere ændres sammensætningen af organisationens daglige ledelse, Gehejmekabinettet, således at dette fremover består af TH, ATH, KHB og AKH, der således har rang af gehejmekabinetsråd.

Med henblik på at fremme kendskabet til FLDG’s organisatoriske struktur og ledelse udvides samtidig siden Struktur, der fremover vil rumme oplysninger om de organisatoriske organers sammensætning, og samtidig relanceres siden Ledelse, der opregner de ledende personers poster og titler.

Nyudnævnelser og nye poster

Efter en forstærket mødeaktivitet i FLDG’s sjællandske kommandostrukturer er det efter konsultationer på højeste plan blevet besluttet at foretage følgende udnævnelser:

Generaleksekutor m.m., konsistorialråd KHB udnævnes tillige til kommandant i den ved samme lejlighed oprettede Kommandantur Sydsjælland, der er en enhed af type I under Generalkommandanturen, jf. forfatningsrecessens §§ 33 og 35.

Kommissær uden portefølje, konsistorialråd AKH udnævnes tillige til kommandant over den nyoprettede Kommandantur Vesterbro/Kgs. Enghave, der ligeledes er en enhed af type I under Generalkommandanturen, jf. forfatningsrecessens §§ 33 og 35, idet kommandanturen indgår i den ved samme lejlighed oprettede Overkommandantur Storkøbenhavn, jf. forfatningsrecessens § 35, stk. 3. Endvidere indtræder AKH som dommer i Generalkammerretten og opnår derfor rang af justitsråd, jf. forfatningsrecessens § 16, stk. 4. Endelig udnævnes AKH til kommissær for nordiske anliggender, der klassificeres som en post af type II og dermed underlagt Generalinspektoratet, jf. forfatningsrecessens § 36, stk. 2.

Med disse og kommende forstærkninger af organisationens ledelsesstruktur kan FLDG se frem til fortsatte sejre i det Herrens år 2014. Godt nytår!